Wester­lundska gymnasiet

Bild på en karta över Westerlundska gymnasiets detaljplan. Se beskrivning nedan för mer information om detaljplanen.

Copyright © Enköpings kommun och Lantmäteriet och Geodatasamverkan 2019

Kommunen vill bygga en ny gymnasieskola som ska ersätta nuvarande.

Varför behövs det en ny detaljplan?

Enköpings kommun vill bygga en ny gymnasieskola som ska ersätta Westerlundska gymnasiets nuvarande lokaler. För att det ska vara möjligt behöver en ny detaljplan tas fram. Det nya gymnasiet ska ha plats för 1600 elever och planeras vara färdigt för inflytt år 2024.

Här kan ni läsa mer om kommunens arbete med att bygga en ny gymnasieskola.

Hur långt har arbetet med planen kommit?

Processen med att ta fram en detaljplan styrs i plan- och bygglagen. Alla detaljplaner måste gå igenom ett antal steg där den bland annat skickas ut på remiss (samråd och granskning) för att de som berörs ska ha möjlighet att komma med synpunkter på förslaget. Synpunkterna är en viktig del av underlaget för att kommunen ska kunna utveckla och förbättra förslaget. Till sist beslutar kommunstyrelsen, eller i vissa fall kommunfullmäktige, om detaljplanen ska antas eller inte.

Läs mer om planprocessen

Illustrationen nedan beskriver hur långt arbetet med planen har kommit. Den här planen är i skedet Antagande.

Planbesked

Samråd

Granskning

Antagande

Laga kraft

Antagande

Kommunen har tagit fram ett förslag till detaljplan. För att få in synpunkter har kommunen skickat ut förslaget till berörda myndigheter, fastighetsägare och föreningar på två remissrundor, så kallat samråd och granskning. Enköpings kommun har sammanställt och bemött alla inkomna synpunkter.

Vad händer nu?

Kommunstyrelsen planerar att ta upp detaljplanen för beslut om antagande vid deras sammanträde den 26 januari 2021.

Dokument relaterade till detaljplanen

Antagandehandlingar

Granskningshandlingar

Samrådshandlingar

Dokument under steget planbesked

Utredningar

Kontakt

Planarkitekt Maria Engelbrekts

E-post till Maria Engelbrekts: maria.engelbrekts­@enkoping.se
Telefon till Maria Engelbrekts: 0171-62 50 00

Projektledare Patrik Törnevik

E-post till Patrik Törnevik:
patrik.tornevik­@enkoping.se
Telefon till Patrik Törnevik: 0171-62 50 00