Ekudden

Karta över Ekudden

Copyright © Enköpings kommun och Lantmäteriet/Geodatasamverkan 2017

Planens syfte och innehåll

Detaljplanen omfattar större delen av Ekudden i Hagaområdet som ligger söder om Enköpings tätort, vid Svinnegarnsviken.

Ny detaljplan ska prövas i syfte att genomföra en ökad exploatering i Ekudden samt ökning av befintliga fastigheters byggrätter då området är utpekat som ett viktigt område för utveckling i såväl kommunens översiktsplan som i den fördjupade översiktsplanen.

Detaljplanen har föregåtts av ett planprogram som ska fungera som underlag i detaljplanearbetet. Under arbetet med planprogrammet genomfördes bland annat en naturvärdesinventering då det i Ekudden finns värdefull natur samt att området angränsar till Natura 2000-område. Detta gjordes för att få vägledning i vilka områden som bör hanteras med varsamhet. Hänsyn ska tas till strandskyddet som inom planområdet ligger på 100 meter från strandlinjen.

Parallellt med framtagandet av detaljplanen genomförs utredningar av kommunens VA-avdelning avseende dragning av kommunalt vatten till området som beräknas vara klar i samband med att ny detaljplan färdigställs.

Planskede

1. Planbesked

2. Samråd

3. Granskning

4. Antagande

5. Laga kraft

Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott (plex) beslutade 2015-04-09 att lämna positivt planbesked för att ta fram ett förslag till ny detaljplan, vilket skulle föregås av ett planprogram.

Planprogrammet var utsänt för samråd under tiden 2016-05-26 till 2016-06-29 för att kommunen skulle få in synpunkter från berörda myndigheter, fastighetsägare och föreningar. Förslaget reviderades sedan utifrån de inkomna synpunkterna. Plex-utskottet beslutade 2017-03-16 att godkänna planprogrammet och ett förslag till detaljplan ska upprättas.

Detaljplanen hanteras med utökat planförfarande.

Planprocessen

Ladda ner

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.