Ekudden

Karta över Ekudden

Copyright © Enköpings kommun och Lantmäteriet/Geodatasamverkan 2017

Planens syfte och innehåll

Detaljplanen omfattar större delen av Ekudden i Hagaområdet som ligger söder om Enköpings stad, vid Svinnegarnsviken.

Syftet med detaljplanen är att ge bättre förutsättningar för permanentboende samt att skapa förutsättningar för ny exploatering inom lämpliga delar av området. Befintlig bebyggelse får större byggrätt och ett flertal fastigheter får möjlighet till avstyckning. Områdets karaktär och naturvärden ska tas tillvara och ny bebyggelse i exponerade lägen ska utformas på ett sätt att bebyggelsen inte upplevs alltför dominant i landskapet.

Detaljplanen har föregåtts av ett planprogram som fungerar som underlag till detaljplanearbetet. Under arbetet med planprogrammet genomfördes bland annat en naturvärdesinventering då det i Ekudden finns värdefull natur. Området angränsar till Natura 2000-område och naturreservatet Haga ekbackar.

Parallellt med detaljplanearbetet genomför kommunens VA-avdelning en utredning inför utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp till området.

Information om VA-utbyggnaden

Planskede

1. Planbesked

2. Samråd

3. Granskning

4. Antagande

5. Laga kraft

Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott (plex) beslutade 2015-04-09 att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till ny detaljplan, vilket skulle föregås av ett planprogram. Planprogrammet godkändes 2017-03-16.

Kommunen har tagit fram ett förslag till detaljplan. För att få in synpunkter skickades förslaget ut för samråd med berörda myndigheter, fastighetsägare och föreningar.

Vad händer nu?
Enköpings kommun sammanställer och bemöter alla synpunkter som kommit in under samrådet. Vid behov kommer kommunen ändra förslaget utifrån synpunkterna. Det nya förslaget skickas sedan på nytt till berörda för en ny remissrunda, så kallad granskning. Kommunfullmäktige tar sedan ställning till om planen ska antas.

Planprocessen

Ladda ner

Samrådshandlingar

Plankarta

Planbeskrivning

Planprogram

Antagandehandling

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Läs mer om de cookies vi använder och hur du hanterar dem.