Galgvreten 2:39 med flera (Enögla bergrum)

Karta över Haga

Copyright © Enköpings kommun och Lantmäteriet/Geodatasamverkan 2017

Planens syfte och innehåll

Ny detaljplan görs i syfte att möjliggöra 3D-fastighetsbildning och ny användning av bergrummet vilket tidigare använts av civilförsvaret. Planen avser även att tillåta uppförande en komplementbyggnad i anslutning till bergrummet. I samband med att en ny detaljplan för bergrummet upprättas kommer även angränsande planer ses över för smärre justeringar.

Planskede

1. Planbesked

2. Samråd

3. Granskning

4. Antagande

5. Laga kraft

Detaljplanen hanteras med standardförfarande.

Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott (PLEX) beslutade 2015-05-07 att påbörja arbetet med att ta fram ett förslag för ny detaljplan.

Ladda ner

Just nu finns det inga dokument att ladda ner.

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.