Gåsbacken, Uppmyrby 6:1 mfl

Karta över Haga

Copyright © Enköpings kommun och Lantmäteriet/Geodatasamverkan 2017

Planens syfte och innehåll

Planen syftar till att ge byggrätt för det befintliga torp som tidigare planlagts som allmän plats samt att ta bort överflödigt markreservat för ledning som belastat Uppmyrby 6:29 och 6:32. Planen ersätter delar av detaljplan (dpl) 2011/52 (också benämnd Dpl 1119).

Gällande detaljplan (2011/52) har fortfarande löpande genomförandetid. Som huvudregel får planen därför inte ändras, ersättas eller upphävas mot berörda fastighetsägares vilja före genomförandetidens utgång. Det är dock möjligt att göra ersätta och upphäva om ingen berörd fastighetsägare motsätter sig det. Samråd och Granskning tjänar därför i detta fall som avstämningar med berörda fastighetsägarna om hur de är inställda till planändringen innan genomförandetidens utgång. Den som motsätter sig planändringen uppmanas därför att yttra sig om detta under granskningen.

Planskede

1. Planbesked

2. Samråd

3. Granskning

4. Antagande

5. Laga kraft

Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott beslutade 2016-06-16 att pröva ändring av gällande plan.

Kommunen tog fram ett nytt förslag till detaljplan som var föremål för samråd under november-december 2017. Med tanke på pågående genomförandetid och att flera sakägare motsatte sig ett upphävande av detaljplanen för allmän plats reviderades planförslaget därefter väsentligt.

Planförslaget skickades under sommaren 2018 ut på så kallad granskning, för att kommunen återigen ska få in synpunkter. Förslaget skickades då till berörda myndigheter, fastighetsägare och föreningar. De synpunkter som inkom under granskningen fick till följd att planområdet kraftigt minskades ned och det område som föreslås upphävas förändrades också.  Eftersom ändringarna var relativt stora skickades planen ut på ytterligare en granskning.

Den 21 maj 2019 beslutade kommunstyrelsen att anta detaljplanen.

Ladda ner

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.