Gåsbacken, Uppmyrby 6:1 mfl

Karta över Haga

Copyright © Enköpings kommun och Lantmäteriet/Geodatasamverkan 2017

Planens syfte och innehåll

Planen syftar till att liksom tidigare detaljplan reglera förutsättningarna för bebyggelse i Uppmyrby. Planen syfttar också till att ge byggrätt för det befintliga torp som tidigare planlagts som allmän plats samt att ta bort överflödiga markreservat för ledningar. Planen syftar till att liksom tidigare detaljplan reglera förutsättningarna för bebyggelse i Uppmyrby.
Planen ersätter detaljplanerna 2011/52 (också benämnd Dpl 1119) och Dpl 2012/135. Den del av Dpl 2011/52 som var planlagd som allmän plats Naturområde föreslås upphävas.

Gällande detaljplan (2011/52) har fortfarande löpande genomförandetid. Som huvudregel får planen därför inte ändras, ersättas eller upphävas mot berörda fastighetsägares vilja före genomförandetidens utgång. Det är dock möjligt att göra ersätta och upphäva om ingen berörd fastighetsägare motsätter sig det. Samrådet tjänar därför i detta fall som avstämning med berörda fastighetsägarna om hur de är inställda till planändringen innan genomförandetidens utgång. Den som motsätter sig planändringen uppmanas därför att yttra sig om detta under samrådet.

 

Planskede

1. Planbesked

2. Samråd

3. Granskning

4. Antagande

5. Laga kraft

Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott beslutade 2016-06-16 att pröva ändring av gällande plan. Detaljplaneprocessen skall ske med ett standardförfarande.

Kommunen har tagit fram ett förslag till detaljplan. För att kommunen ska få in synpunkter skickas det ut till berörda myndigheter, fastighetsägare och föreningar för samråd. Den som är intresserad av detaljplanen kan även ladda ner samrådshandlingarna längre ner på den här sidan.

Om du har synpunkter på förslaget kan du skicka dem senast 19 december 2017 via e-post till detaljplan@enkoping.se eller till:

Enköpings kommun

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Plan- och exploateringsavdelningen

745 80 Enköping

Därefter sammanställer och bemöter kommunen alla synpunkter som kommer in under samrådet. Vid behov kommer kommunen att ändra förslaget utifrån synpunkterna. Det nya förslaget skickas sedan på nytt till berörda för en ny remissrunda, så kallad granskning. Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige tar sedan ställning till om planen ska antas.

 

Ladda ner

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Kungsgatan 42
Postadress: 745 80 Enköping

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.