Gåsbacken, Uppmyrby 6:1 mfl

Karta över Haga

Copyright © Enköpings kommun och Lantmäteriet/Geodatasamverkan 2017

Planens syfte och innehåll

Planen syftar till att liksom tidigare detaljplan reglera förutsättningarna för bebyggelse i Uppmyrby. Planen syfttar också till att ge byggrätt för det befintliga torp som tidigare planlagts som allmän plats samt att ta bort överflödiga markreservat för ledningar. Planen syftar till att liksom tidigare detaljplan reglera förutsättningarna för bebyggelse i Uppmyrby.
Planen ersätter detaljplanerna 2011/52 (också benämnd Dpl 1119) och Dpl 2012/135. Den del av Dpl 2011/52 som var planlagd som allmän plats Naturområde - Åkermark, samt en mindre del av den mark som var planlagd som Naturområde - Skog föreslås upphävas. Övriga naturområden föreslås behålla samma bestämmelser som i Dpl 2011/52.

Gällande detaljplan (2011/52) har fortfarande löpande genomförandetid. Som huvudregel får planen därför inte ändras, ersättas eller upphävas mot berörda fastighetsägares vilja före genomförandetidens utgång. Det är dock möjligt att göra ersätta och upphäva om ingen berörd fastighetsägare motsätter sig det. Samråd och Granskning tjänar därför i detta fall som avstämningar med berörda fastighetsägarna om hur de är inställda till planändringen innan genomförandetidens utgång. Den som motsätter sig planändringen uppmanas därför att yttra sig om detta under granskningen.

 

Planskede

1. Planbesked

2. Samråd

3. Granskning

4. Antagande

5. Laga kraft

Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott beslutade 2016-06-16 att pröva ändring av gällande plan. Detaljplaneprocessen skall ske med ett standardförfarande.

Kommunen tog fram ett nytt förslag till detaljplan som var föremål för samråd under november-december 2017. Med tanke på pågående genomförandetid och att flera sakägare motsatte sig ett upphävande av detaljplanen för allmän plats har planförslaget reviderats väsentligt.

Planförslaget skickas nu på så kallad Granskning för att kommunen återigen ska få in synpunkter. Förslaget skickas  till berörda myndigheter, fastighetsägare och föreningar. Den som är intresserad av detaljplanen kan även ladda ner handlingarna längre ner på den här sidan.

Om du har synpunkter på förslaget kan du skicka dem senast 10 augusti via e-post till detaljplan@enkoping.se eller till:

Enköpings kommun

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Plan- och exploateringsavdelningen

745 80 Enköping

Därefter sammanställer och bemöter kommunen alla synpunkter som kommer in under granskningen. Planförslaget kan komma att revideras utifrån inkomna synpunkter. Kommunstyrelsen tar sedan ställning till om planen ska antas.

 

Ladda ner

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.