Haga slott

Karta över Haga

Copyright © Enköpings kommun och Lantmäteriet/Geodatasamverkan 2017

Planens syfte och innehåll

Ny detaljplan tas fram i syfte att pröva annan markanvändning inom Haga slott med angränsande mark, framför allt bostäder.

Planskede

1. Planbesked

2. Samråd

3. Granskning

4. Antagande

5. Laga kraft

Detaljplanen hanteras med utökat planförfarande.

Ett detaljplaneförslag har upprättats för aktuellt område och godkänts av kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott. Planförslaget var mellan 20 april och 20 maj utsänt till berörda för samråd. Nu sammanställs inkomna yttranden och planförslaget kommer att revideras.

Planprocessen

Ladda ner

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Kungsgatan 42
Postadress: 745 80 Enköping

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.