Hägern, del av kvarteret

Karta över Haga

Copyright © Enköpings kommun och Lantmäteriet/Geodatasamverkan 2017

Planens syfte och innehåll

Ändrad detaljplan prövas i syfte att möjliggöra uppförande av flerbostadshus som ett led i förtätningen av stadens centrala delar. Enköpings hyresbostäder (EHB) önskar uppföra ett 80-tal hyreslägenheter samt ett underliggande garage. Området används idag som parkering. En planändring bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan.

Planskede

1. Planbesked

2. Samråd

3. Granskning

4. Antagande

5. Laga kraft

Detaljplanen hanteras med normalt planförfarande.

Enligt plan- och bygglagen ska ett detaljplaneförslag grunda sig på ett program om det inte anses onödigt.

Kommunstyrelsens Plan-, mark- och exploateringsutskott (PLEX) beslutade 2014-02-25 att påbörja en planprocess för att pröva ny detaljplan för området.

Planprocessen

Ladda ner

Just nu finns det inga dokument att ladda ner.

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.