Hamnverken med mera

Karta över Haga

© Enköpings kommun och Lantmäteriet/Geodatasamverkan

Planens syfte och innehåll

Fastighetsägaren har ansökt om att ändra detaljplanen för att få möjlighet att utveckla kvarteret med handel och kontor. Kommunen ska därför ta fram ett detaljplaneförslag för att undersöka om och hur detta kan ske på platsen.

På fastigheten Kryddgården 2:1 (Hamnverken) önskar exploatören göra mindre förändringar främst inuti byggnaden för att kunna utnyttja den på ett bättre sätt. På fastigheten Kryddgården 3:2 önskar de få möjlighet att bygga nya lokaler för kontor och handel. De vill också undersöka möjligheten att stänga Magasinsgatans anslutning till Ågatan för biltrafik och istället förlänga Skepparegatan ut till Ågatan. Under detaljplanearbetet kommer kommunen att studera trafiklösningen.

I hamnområdet finns flera gamla industribyggnader som pekats ut som kulturhistoriskt värdefulla. Hamnverken är den byggnad som är mest värdefull och stora delar av fasaden har skyddsbestämmelser och får inte rivas. En viktig fråga under detaljplanearbetet blir därför att noga undersöka vilka förändringar som kan tillåtas och vad som ska bevaras.

Planskede

1. Planbesked

2. Samråd

3. Granskning

4. Antagande

5. Laga kraft

Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott beslutade 2019-04-04 att pröva möjligheten att ändra detaljplanen för området.

Kommunen kommer nu att arbeta fram ett förslag till detaljplan som ska skickas ut till berörda myndigheter, fastighetsägare och föreningar för samråd.

Planprocessen

Ladda ner

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.