Hjälsta 8:3, Hjälsta gamla skola

Karta över Haga

© Enköpings kommun och Lantmäteriet/Geodatasamverkan

Planens syfte och innehåll

Planens syftar till att möjliggöra att fastigheten används för bostäder. I gällane plan har fastigheten planlagts för småindustri. Planprocessen kommer också att pröva möjligheten att tillåta två nya småhus norr om skolan. Planens syfte är att möjliggöra att den gamla skolbyggnaden, som har värden för den historiska läsbarheten av Hjälsta by, skall bevaras.

Planskede

1. Planbesked

2. Samråd

3. Granskning

4. Antagande

5. Laga kraft

Vid sammanträde 2018-04-12 beslutade Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott om positivt planbesked för fastigheten, samt om att genomföra samråd när ett planförslag tagits fram.

Ladda ner

Just nu finns inga dokument att ladda ned.

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.