Korsängen 20:2 (Möbelhuset)

Karta över planområdet.

Copyright © Enköpings kommun och Lantmäteriet/Geodatasamverkan 2017

Planens syfte och innehåll

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförandet av flerbostadshus med inslag av verksamhetslokaler i bottenplan. Planförslaget bygger på idén att rutnätsstaden breder ut sig ytterligare ett kvarter österut. Den föreslagna bebyggelsen tillåts vara mellan fem till sju våningar. Boendeparkering är främst tänkt att ske i nedgrävt garage under den gemensamma innergården.

Planskede

1. Planbesked

2. Samråd

3. Granskning

4. Antagande

5. Laga kraft

Kommunen har tagit fram ett förslag till detaljplan. För att få in synpunkter har kommunen skickat ut förslaget till berörda myndigheter, fastighetsägare och föreningar på två remissrundor, så kallat samråd och granskning.

Vad händer nu?
Enköpings kommun sammanställer och bemöter alla synpunkter som kommit in under granskningen och vid behov kommer kommunen ändra förslaget utifrån synpunkterna. Förslaget ska sedan skickas till berörda för en andra granskningsrunda. Kommunfullmäktige tar sedan ställning till om planen ska antas.

Planprocessen

Ladda ner

Granskningshandlingar

Plankarta

Planbeskrivning

Samrådshandlingar

Plankarta

Planbeskrivning

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Kungsgatan 42
Postadress: 745 80 Enköping

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.