Korsängen 20:2 (Möbelhuset)

Karta över planområdet.

Copyright © Enköpings kommun och Lantmäteriet/Geodatasamverkan 2017

Planens syfte och innehåll

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförandet av flerbostadshus med inslag av verksamhetslokaler i bottenplan. Planförslaget bygger på idén att rutnätsstaden breder ut sig ytterligare ett kvarter österut. Den föreslagna bebyggelsen tillåts vara mellan fem till sju våningar. Boendeparkering är främst tänkt att ske i nedgrävt garage under den gemensamma innergården.

Planskede

1. Planbesked

2. Samråd

3. Granskning

4. Antagande

5. Laga kraft

Kommunen har tagit fram ett förslag till detaljplan. För att få in synpunkter har kommunen skickat ut förslaget till berörda myndigheter, fastighetsägare och föreningar på två remissrundor, så kallat samråd och granskning. Enköpings kommun har sammanställt och bemött alla synpunkter som kommit in.

Förslaget skickas nu åter till berörda för granskning. Den som är intresserad av detaljplanen kan ladda ner granskningshandlingarna längre ner på den här sidan. 

Om du har synpunkter på förslaget kan du skicka dem senast 12 juni 2018 via e-post till detaljplan@enkoping.se eller till:

Enköpings kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Plan- och exploateringsavdelningen
745 80 Enköping

Vad händer sen?

Enköpings kommun sammanställer och bemöter alla synpunkter som kommer in under granskningen. Vid behov kommer kommunen ändra förslaget utifrån synpunkterna. Kommunfullmäktige tar sedan ställning till om planen ska antas.

Planprocessen

Ladda ner

Granskningshandlingar, maj 2018

Plankarta

Planbeskrivning

Granskningshandlingar, februari 2018

Plankarta

Planbeskrivning

Samrådshandlingar, september 2016

Plankarta

Planbeskrivning

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.