Korsängen 20:2 (Möbelhuset)

Karta över planområdet.

Copyright © Enköpings kommun och Lantmäteriet/Geodatasamverkan 2017

Planens syfte och innehåll

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförandet av flerbostadshus med inslag av verksamhetslokaler i bottenplan. Planförslaget bygger på idén att rutnätsstaden breder ut sig ytterligare ett kvarter österut. Den föreslagna bebyggelsen tillåts vara mellan fem till sju våningar. Boendeparkering är främst tänkt att ske i nedgrävt garage under den gemensamma innergården.

Planskede

1. Planbesked

2. Samråd

3. Granskning

4. Antagande

5. Laga kraft

Kommunen har tagit fram ett förslag till detaljplan. För att få in synpunkter har kommunen skickat ut förslaget till berörda myndigheter, fastighetsägare och föreningar på flera remissrundor, så kallat samråd och granskning. Enköpings kommun har sammanställt och bemött alla inkomna synpunkter.

Den 15 oktober 2018 beslutade kommunfullmäktige att anta detaljplanen. Beslutet vann laga kraft den 27 september 2019.

Planprocessen

Ladda ner

Antagandehandlingar

Plankarta

Planbeskrivning

Granskningshandlingar, maj 2018

Plankarta

Planbeskrivning

Granskningshandlingar, februari 2018

Plankarta

Planbeskrivning

Samrådshandlingar, september 2016

Plankarta

Planbeskrivning

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Läs mer om de cookies vi använder och hur du hanterar dem.