Korsängen 20:2 (Möbelhuset)

Karta över Haga

Copyright © Enköpings kommun och Lantmäteriet/Geodatasamverkan 2017

Planens syfte och innehåll

Syftet med planen är att möjliggöra uppförande av ett flerbostadshus i upp till åtta våningar med inslag av verksamhetslokaler i bottenplan. Boendeparkering är främst tänkt att ske i nedgrävt garage. Avsikten är att bygga i kvarterstruktur och att låta byggnationen till viss del harmoniera med angränsande bebyggelse.

Plan- och exploateringsavdelningen gör bedömningen att en ändring av detaljplanen inte innebär betydande miljöpåverkan.

Planskede

1. Planbesked

2. Samråd

3. Granskning

4. Antagande

5. Laga kraft

Kommunstyrelsens PLEX-utskott beslutade vid sammanträde 2016-09-08 att skicka ut detaljplanen för samråd. Förslaget var utsänt under tiden 2016-09-16 till 2016-10-09.

Alla synpunkter som kommit in under samrådet sammanställs nu och bemöts i en samrådsredogörelse. Förslaget revideras sedan för att därefter skickas ut på granskning.

Detaljplanen hanteras med utökat förfarande.

Planprocessen

Ladda ner

Samrådshandlingar

Plankarta

Planbeskrivning

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Kungsgatan 42
Postadress: 745 80 Enköping

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.