Korsängen 22:23 med flera (Sten och sontomten)

Karta över Haga

Copyright © Enköpings kommun och Lantmäteriet/Geodatasamverkan 2017

Planens syfte och innehåll

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostadsbebyggelse på en befintlig industrifastighet som idag nyttjas av Sten & son (XL Bygg). Detaljplanen avser att flerbostadshus ersätter industriverksamheten.

Planskede

1. Planbesked

2. Samråd

3. Granskning

4. Antagande

5. Laga kraft

Detaljplanen hanteras med utökat planförfarande.

Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott (PLEX) beslutade 2015-03-11 att pröva en ändring av gällande detaljplan.

Planprocessen

Ladda ner

Just nu finns det inga dokument att ladda ner.

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.