Korsängens förskola

Karta över Haga

© Enköpings kommun och Lantmäteriet/Geodatasamverkan

Planens syfte och innehåll

Detaljplanen syftar till att möjliggöra ny förskola på samma plats som nuvarande men med byggnad i mer än en våning.

Planskede

1. Planbesked

2. Samråd

3. Granskning

4. Antagande

5. Laga kraft

Planprocessen hanteras med standardförfarande.

Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott beslutade 2018-05-03 att påbörja arbetet med att ta fram ett förslag för ny detaljplan. Planförslaget skickas under tiden 12 juli – 10 augusti för samråd med berörda myndigheter, fastighetsägare och föreningar för att kommunen ska få in synpunkter. Inkomna synpunkter kommer sedan att sammanställas och bemötas i en samrådsredogörelse. Därefter revideras förslaget och skickas på granskning.

Den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

Planprocessen

Ladda ner

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.