Långtora-Nyby 1:3 (i Sneby)

Karta över Haga

© Enköpings kommun och Lantmäteriet/Geodatasamverkan

Planens syfte och innehåll

Fastighetsägarna till Långtora-Nyby 1:3>2 har inkommit med ansökan om planbesked för att planlägga fastigheten för verksamheter i enlighet med Plan för Enköpings stad (FÖP 2040). Fastigheten är idag obebyggd och skogen slutavverkades i december 2018.

Fastigheten ligger inom det framtida verksamhetsområdet Sneby som pekas ut i FÖP 2040 öster om Enköpings företagspark och norr om riksväg 55. I norr och nordost begränsas detta område av planlagd motorbana och Sneby Bergtäkt. Området är idag inte planlagt men har några redan etablerade verksamheter som tillkommit genom bygglov utan föregående planläggning. Inom området finns också en handfull permanent bebodda småhus.

Planskede

1. Planbesked

2. Samråd

3. Granskning

4. Antagande

5. Laga kraft

Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott beslutade 2019-04-04 att kommunen är beredd att upprätta en detaljplan för området men att arbetet bör inledas med ett planprogram.

Planprogrammet ska definiera områdets geografiska omfattning, trafikförsörjning och övergripande struktur. Ytterligare frågor som behöver genomlysas är energi- och VA-försörjning, dagvattenhantering samt risker kopplade till redan etablerade och tillåtna verksamheter i närområdet.

Arbetet med planprogram kan med fördel påbörjas parallellt med Trafikverkets vägplan för riksväg 55. Därefter kan programmet brytas ner i en eller flera detaljplaner för området. En färdig detaljplan för Långtora-Sneby 1:3>2 bedöms tidigast kunna finnas klar för antagande 2023.

Ladda ner

Just nu finns inga handlingar att ladda ned.

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.