Lillsidan 5:5

Karta över Haga

Copyright © Enköpings kommun och Lantmäteriet/Geodatasamverkan 2017

Planens syfte och innehåll

Planprocessens syfte är att utreda och pröva en omvandling av fastigheten Lillsidan 5:5 från nuvarande verksamhetsinriktning till ett bostadskvarter med inslag av handel och annan service (förskola).

Planskede

1. Planbesked

2. Samråd

3. Granskning

4. Antagande

5. Laga kraft

Kommunstyrelsens plan-, mark och exploateringsutskott beslutade 2017-09-07 att inleda en planprocess som kommer att ske i ett utökat förfarande.

Ladda ner

Just nu finns inga dokument att ladda ner.

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.