Lillsidan 5:5

Karta över Haga

Copyright © Enköpings kommun och Lantmäteriet/Geodatasamverkan 2017

Planens syfte och innehåll

Ägaren till Lillsidan 5:5 vill bygga bostäder och en livsmedelsbutik inom fastigheten. Kommunen har tagit fram ett detaljplaneförslag för att undersöka om och hur detta kan ske på platsen. Förslaget innebär att bostäder och en livsmedelsbutik kan byggas närmast Doktor Westerlunds gata och att bostäder i flerbostadshus kan byggas i den södra delen. Planförslaget innebär att den nya bebyggelsen kan vara 5-6 våningar som högst i den norra delen av fastigheten för att sedan trappa ned till tre våningar längst i söder och sydväst. En ny gata och gång- och cykelväg skall också byggas. Planen innebär, om den antas, att kommunen får rätt att lösa in mark som krävs för att bygga de nya vägarna.

Planens genomförande bedöms inte innebära en sådan betydande miljöpåverkan som avses i 6 kapitlet 11 paragrafen miljöbalken.

Planskede

1. Planbesked

2. Samråd

3. Granskning

4. Antagande

5. Laga kraft

Kommunen har tagit fram ett förslag till detaljplan. För att få in synpunkter skickades det ut till berörda myndigheter, fastighetsägare och föreningar för samråd. Enköpings kommun har sammanställt och bemött alla synpunkter som kom in under samrådet. Utifrån synpunkterna har kommunen gjort vissa ändringar i förslaget.

Det nya förslaget skickas nu åter till berörda på remiss, så kallad granskning. Den som är intresserad av detaljplanen kan även ladda ner granskningshandlingarna längre ner på den här sidan.

Om du har synpunkter på förslaget kan du skicka dem så att kommunen har dem senast 13 augusti 2019 via e-post till detaljplan@enkoping.se eller till:

Enköpings kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Plan- och exploateringsavdelningen
745 80 Enköping

Ladda ner

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Läs mer om de cookies vi använder och hur du hanterar dem.