Lillsidan 5:5

Karta över Haga

Copyright © Enköpings kommun och Lantmäteriet/Geodatasamverkan 2017

Planens syfte och innehåll

Planprocessens syfte är att utreda och pröva en omvandling av fastigheten Lillsidan 5:5 från nuvarande verksamhetsinriktning till ett centrumnära bostadskvarter med inslag av handel.

Planen innebär att kommunen har för avsikt att lösa in mark som krävs för att kunna bygga en cirkulationsplats på Doktor Westerlunds gata och en ny lokalgata.

Planens genomförande bedöms inte innebära en sådan betydande miljöpåverkan som avses i 6 kapitlet 11 paragrafen miljöbalken.

 

Planskede

1. Planbesked

2. Samråd

3. Granskning

4. Antagande

5. Laga kraft

Kommunstyrelsens plan-, mark och exploateringsutskott (PLEX) beslutade 2017-09-07 att inleda en planprocess som kommer att ske i ett utökat förfarande.  Därefter har samhällsbyggnadsförvaltningen tagit fram ett detaljplaneförslag.

PLEX beslutade vid sammanträde 2018-08-30 att detaljplaneförslaget ska skickas på samråd till berörda myndigheter och grannar för att kommunen ska få in synpunkter. Därefter kommer synpunkterna att sammanställas och bemötas planförslaget vid behov att revideras innan ny remissrunda, så kallad granskning.

Planförslaget har under hösten varit utskickat på samråd. Nu arbetar samhällsbyggnadsförvaltningen med att revidera planförslaget inför granskningen.

Ladda ner

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.