Mällersta 1:4 och 1:22

Karta över planområdets läge i Fjärdhundra

© Enköpings kommun och Lantmäteriet/Geodatasamverkan

Planens syfte och innehåll

Fjärdhundra församling vill bygga ut församlingshemmet och behöver i samband med det också en större yta för parkering. De planerar därför att köpa till en bit mark precis väster om nuvarande parkering. För att det ska vara möjligt behöver detaljplanen ändras.

Planskede

1. Planbesked

2. Samråd

3. Granskning

4. Antagande

5. Laga kraft

Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott beslutade 2019-06-05 att pröva möjligheten att ändra detaljplanen för området.

Kommunen kommer nu att arbeta fram ett förslag till detaljplan som ska skickas ut till berörda myndigheter, fastighetsägare och föreningar för samråd.

Planprocessen

Ladda ner

Just nu finns inga dokument att ladda ner.

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.