Märsön planprogram

Copyright © Enköpings kommun och Lantmäteriet/Geodatasamverkan 2017

Planens syfte och innehåll

Programförslaget ger möjlighet till omvandling av fritidshus till permanentboende. Bland annat föreslås utökade storlekar på byggrätter och att kommunalt vatten och avlopp byggs ut till Märsön. Programmet syftar till att påbörja en dialog med fastighetsägarna och andra berörda kring Märsöns framtida utveckling samt i stora drag sammanfatta dagens förutsättningar.

2008-04-28 fattade Miljö- och byggnadsnämnden beslut om att påbörja planarbete för Märsön. Nämnden beslutade att arbetet ska inledas med ett övergripande planprogram där förutsättningar och riktlinjer inför fortsatt planläggning tas fram.

Bakgrund

Märsön utgör en attraktiv boendemiljö med närhet till Mälaren och goda vägförbindelser både norrut och söderut. Detta medför att ett åretruntboende är möjligt med pendlingsavstånd till många orter i Mälardalen. En följd av detta är att det pågår en förändring från fritidshusboende till åretruntboende. Ca 460 fastigheter finns på ön och fritidshusbebyggelsen uppkom i början av 1960-talet. Andelen permanentboende växer hela tiden men uppskattas idag ligga omkring 25%. Området har tydlig fritidshuskaraktär; bl.a. mindre och flera byggnadvolymer, träfasader, slingriga grusvägar och mycket vegetation på och utanför tomterna.

Ett ökat permanentboende på Märsön genererar en högre belastning på Mälaren då avloppslösningarna är av varierande kvalitet. Anläggningarna är oftast dimensionerade för enbart fritidsboende. Det kan dessutom vara problematiskt att ordna både vattentäkt och avlopp på en liten fastighet inom ett tätbebyggt område. Utsläpp av avloppsvatten kan orsaka låg syrehalt och övergödning i recipienten. Dessutom kan sanitära problem uppstå.

Planskede

1. Planprogram samråd

2. Planprogram godkännande

Ärendet hanteras med normalt planförfarande.

Enligt plan- och bygglagen ska det samrådas kring ett programförslag. Ett programförslag har upprättats för aktuellt område och kommunstyrelsens arbetsutskott godkände 2011-05-24, § 98, förslaget för samråd. Planhandlingar översänds till berörda enligt särskild fastighetsförteckning och remisslista. Programmet har varit utsänt på programsamråd under tiden 2011-06-03 - 2011-08-31 (13 veckor).

För närvarande inväntas ställningstagande kring särtaxa för vatten och avloppsutbyggnaden i området.
Frågan behandlas av tekniska nämnden. Efter genomfört programsamråd kommer området att delas upp i flera detaljplaner.

Planprocessen

Ladda ner

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.