Nedre Torggatan

Copyright © Enköpings kommun och Lantmäteriet/Geodatasamverkan 2017

Planens syfte och innehåll

Enköpings kommun tecknade under 2013 avtal med Taxi Enköping om att köpa fastigheten Korsängen 21:35 på Torggatan. Kommunen äger angränsande fastigheter och köpet möjliggör att skapa en större exploateringsfastighet. Området ligger mellan Korsängsfältet, gymnasieskolan och Enköpings centrum och kan enligt den fördjupade översiktsplanen bli aktuellt för såväl allmänna ändamål som bostadsbebyggelse.

Planskede

1. Planbesked

2. Samråd

3. Granskning

4. Antagande

5. Laga kraft

Detaljplanen hanteras med normalt planförfarande.

Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott beslutade 2013-10-01 att godkänna köpeavtalet samt att påbörja en prövning av detaljplaneändring.

Planprocessen

Ladda ner

Just nu finns det inga dokument att ladda ner.

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.