Romberga 22:1 och 22:4

Karta över Haga

© Enköpings kommun och Lantmäteriet/Geodatasamverkan

Planens syfte och innehåll

Fastighetsägaren har ansökt om planbesked för att möjliggöra en omvandling av kvarteret. De önskar bygga bostäder med inslag av kontor och handel i bottenvåningen.

Planskede

1. Planbesked

2. Samråd

3. Granskning

4. Antagande

5. Laga kraft

Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott beslutade 1 februari 2018 att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta ett förslag till ny detaljplan.

Vad händer nu?

Under 2018-2019 kommer Myran-området att vara föremål för en arkitekttävling för att ta fram en övergripande vision för området. Planarbetet kommer därför att påbörjas tidigast under vintern 2019-2020.

Ladda ner

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.