Romberga 23:17

Copyright © Enköpings kommun och Lantmäteriet/Geodatasamverkan 2017

Planens syfte och innehåll

Planen syftar till att möjliggöra att fastigheten kan användas till handel, kontor och tillfällig vistelse.

Planskede

1. Planbesked

2. Samråd

3. Granskning

4. Antagande

5. Laga kraft

Kommunstyrelsens Plan-, mark- och exploateringsutskott beslutade 18 augusti att inleda en planprocess. Planarbetet kommer att ske i ett standardförfarande.

Ladda ner

Just nu finns inga dokument att ladda ner.

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.