Romberga 23:24

Copyright © Enköpings kommun och Lantmäteriet/Geodatasamverkan 2017

Planens syfte och innehåll

Planens syfte är att möjliggöra handel, inklusive livsmedelshandel, på fastigheten.


Planskede

1. Planbesked

2. Samråd

3. Granskning

4. Antagande

5. Laga kraft

Kommunstyrelsens Plan-, mark- och exploateringsutskott beslutade den 18 augusti att en planprocess skall inledas och att ett planförslag skall tas fram och samrådas kring. Planarbetet sker i ett standardförfarande. Planens genomförande bedöms inte ge en sådan betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap. 11 § miljöbalken.

Kommunen tog fram ett planförslag för området som skickades för samråd till berörda myndigheter och fastighetsägare för att kommunen ska få in synpunkter. Samrådstiden för planförslaget var 2 mars - 23 mars. Inkomna yttranden har därefter sammanställts och bemötts i en särskild redogörelse. Planförslaget har reviderats och skickas nu åter på remiss, så kallad granskning, till berörda.

Den 23 maj 2017 beslutade Kommunstyrelsen om att anta den nya detaljplanen för Romberga 23:24. Beslutet har överklagats och ärendet har skickats till Mark- och miljödomstolen som kommer att ta ställning till om beslutet ska vinna laga kraft eller ej.

Ladda ner

Antagandehandlingar

Plankarta med bestämmelser

Planbeskrivning

Granskningshandlingar

Plankarta med bestämmelser

Planbeskrivning

Samrådshandlingar

Plankarta med bestämmelser

Planbeskrivning

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Kungsgatan 42
Postadress: 745 80 Enköping

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.