Romberga 23:31 (Norra Myran)

Karta över Haga

© Enköpings kommun och Lantmäteriet/Geodatasamverkan

Planens syfte och innehåll

Detaljplaneprocessen syftar till att möjliggöra etablering av sällanköpshandel inom området och justera byggrätterna i förhållande till gällande detaljplan.

Planskede

1. Planbesked

2. Samråd

3. Granskning

4. Antagande

5. Laga kraft

Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott har beslutat att inleda en planprocess.

Vad händer nu?

Under 2018-2019 kommer Myran-området att vara föremål för en arkitekttävling för att ta fram en övergripande vision för området. Planarbetet kommer därför att påbörjas tidigast under vintern 2019-2020.

Ladda ner

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.