Romberga 23:53 (Kunskapsskolan)

Karta över Haga

© Enköpings kommun och Lantmäteriet/Geodatasamverkan

Planens syfte och innehåll

Detaljplaneförslaget möjliggör skolverksamhet inom fastigheten Romberga 23:35. Fastigheten är tidigare planlagd för bostäder (med möjlig handel och kontor i bottenplan) enligt detaljplan 2013/74. Denna markanvändning föreslås ersättas med skolverksamhet.

Planskede

1. Planbesked

2. Samråd

3. Granskning

4. Antagande

5. Laga kraft

Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott beslutade 2018-05-31, § 59, att markanvisa fastigheten till ett företag som avser uppföra lokaler för Kunskapsskolan samt att uppdra till samhällsbyggnadsförvaltningen att påbörja en planprocess för att möjliggöra etablering av skola på platsen.

Planförslaget var under tiden 2018-11-30 - 2018-12-21 utsänt för samråd till berörda myndigheter, fastighetsägare och föreningar för att kommunen skulle få in synpunkter.

Det reviderade planförslaget skickas nu ut för granskning till berörda. Granskningstiden för planförslaget är
2019-02-05 - 2019-02-19.

Planprocessen hanteras med standardförfarande.

Planprocessen

Ladda ner

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.