Romberga 25:5

Copyright © Enköpings kommun och Lantmäteriet/Geodatasamverkan 2017

Planens syfte och innehåll

Fastighetens nya ägare har sökt planbesked för fastigheten och önskar ändra nuvarande markanvändning för att möjliggöra kontor, handel och bostäder.

Planskede

1. Planbesked

2. Samråd

3. Granskning

4. Antagande

5. Laga kraft

Kommunstyrelsens plan-, mark och exploateringsutskott beslutade 15 juni 2017 om att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att ta fram ett planförslag för den aktuella marken. Planprocessen genomförs med utökat förfarande.

Vad händer nu?

Under 2018-2019 kommer Myran-området att vara föremål för en arkitekttävling för att ta fram en övergripande vision för området. Planarbetet kommer därför att påbörjas tidigast under vintern 2019-2020.

Planprocessen

Ladda ner

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Läs mer om de cookies vi använder och hur du hanterar dem.