Romberga 25:5

Copyright © Enköpings kommun och Lantmäteriet/Geodatasamverkan 2017

Planens syfte och innehåll

Fastighetens nya ägare har sökt planbesked för fastigheten och önskar ändra nuvarande markanvändning för att möjliggöra kontor, handel och bostäder.

Planskede

1. Planbesked

2. Samråd

3. Granskning

4. Antagande

5. Laga kraft

Kommunstyrelsens plan-, mark och exploateringsutskott beslutade 15 juni 2017 om att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att ta fram ett planförslag för den aktuella marken. Planprocessen genomförs med utökat förfarande.

Då flera fastigheter i området är aktuella för översyn av gällande detaljplaner, kommer arbetet att inledas med ett planprogram för hela området mellan Mästergatan och Järnvägen.

Planprocessen

Ladda ner

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.