Romberga 26:2, 26:5

Karta över Haga

© Enköpings kommun och Lantmäteriet/Geodatasamverkan

Planens syfte och innehåll

Fastighetsägaren ansöker om en ny detaljplan för att tillåta dagligvaruhandel (livsmedel) inom fastigheterna.

Planskede

1. Planbesked

2. Samråd

3. Granskning

4. Antagande

5. Laga kraft

Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott beslutade 1 februari 2018 att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta ett förslag till ny detaljplan. Planprocessen genomförs med standard förfarande.

Ladda ner

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Kungsgatan 42
Postadress: 745 80 Enköping

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.