Romberga 26:2, 26:5

Karta över Haga

© Enköpings kommun och Lantmäteriet/Geodatasamverkan

Planens syfte och innehåll

Fastighetsägaren har ansökt om en ny detaljplan för att tillåta dagligvaruhandel (livsmedel) inom fastigheterna.

Planskede

1. Planbesked

2. Samråd

3. Granskning

4. Antagande

5. Laga kraft

Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott beslutade 1 februari 2018 att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta ett förslag till ny detaljplan. Planprocessen genomförs med standardförfarande.

Vad händer nu?

Under 2018-2019 kommer Myran-området att vara föremål för en arkitekttävling för att ta fram en övergripande vision för området. Planarbetet kommer därför att påbörjas tidigast under vintern 2019-2020.

Planprocessen

Ladda ner

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.