Salnecke 1:10 med flera, Program för Norra Örsundsbro

Karta över Haga

© Enköpings kommun och Lantmäteriet/Geodatasamverkan

Planens syfte och innehåll

Planprogrammet syftar till att skaffa en helhetsbild av hur norra Örsundsbro kan växa i framtiden. Programmet skall tas fram parallellt och i samordning med arbetet med att revidera kommunens översiktsplan.

Planskede

1. Planbesked

2. Samråd

3. Granskning

4. Antagande

5. Laga kraft

Kommunens plan- mark- och exploateringsutskott beslutade 2018-04-12 om positivt planbesked för att genom planprocess pröva möjligheten att bygga bostäder inom fastigheten Salnecke 1:10 i Örsundsbro. Utskottet beslutade också att ge samhällsbyggandsförvaltningen i uppdrag att påbörja planprocessen med ett inledande programskede som skall omfatta hela norra Örsundsbro.  Programarbetet kommer att påbörjas under senare delen av 2018.

Ladda ner

Just nu finns inga dokument att ladda ner.

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.