Salnecke 1:10 med flera, Program för Norra Örsundsbro

Karta över Haga

© Enköpings kommun och Lantmäteriet/Geodatasamverkan

Planens syfte och innehåll

Planprogrammet syftar till att skaffa en helhetsbild av hur norra Örsundsbro kan växa i framtiden. Programmet skall tas fram parallellt och i samordning med arbetet med att revidera kommunens översiktsplan.

Planskede

1. Planbesked

2. Samråd

3. Granskning

4. Antagande

5. Laga kraft

Kommunens plan- mark- och exploateringsutskott beslutade 2018-04-12 om positivt planbesked för att genom planprocess pröva möjligheten att bygga bostäder inom fastigheten Salnecke 1:10 i Örsundsbro. Utskottet beslutade också att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att påbörja planprocessen med ett inledande programskede som skall omfatta hela norra Örsundsbro.

Ladda ner

Just nu finns inga dokument att ladda ner.

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.