Salnecke 1:97

Karta över Haga

Copyright © Enköpings kommun och Lantmäteriet/Geodatasamverkan 2017

Planens syfte och innehåll

Planen syftar till att tillskapa ett verksamhetsområde av icke störande karaktär i ett strategiskt bra läge intill riksväg 55. Planen inrymmer även möjlighet att bedriva handel samt bilservice. Området ligger i ett öppet landskap där planen har en styrning gällande gestaltning av området. Planområdet är tänkt att angöras från Uppsalavägen. Utfartsförbud råder mot riksväg 55 samt delar av Uppsalavägen.

Planskede

1. Planbesked

2. Samråd

3. Granskning

4. Antagande

5. Laga kraft

Detaljplanen hanteras med normalt planförfarande.

Enligt plan- och bygglagen ska det samrådas kring ett detaljplaneförslag. Ett detaljplaneförslag har upprättats för aktuellt område och miljö- och byggnadsnämnden godkände 2009-09-15, § 174/09, förslaget för samråd. Planen har varit utsänt på samråd under tiden 2009-09-17 - 2009-10-15 (4 veckor).

För närvarande avvaktar planarbetet en utredning angående huvudmannaskapsfrågan. Planprocessen är vilande.

Planprocessen

Ladda ner

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.