Sankt Ilian 36:7

Copyright © Enköpings kommun och Lantmäteriet/Geodatasamverkan 2017

Planens syfte och innehåll

Ändrad detaljplan prövas i syfte att möjliggöra uppförandet av flerbostadshus som ett led i förtätningen av stadens centrala delar. Fastigheten används idag som materiallager med mera. Plan- och utvecklingsavdelningen gör bedömningen att en ändring av detaljplanen inte innebär betydande miljöpåverkan.

Planskede

1. Planbesked

2. Samråd

3. Granskning

4. Antagande

5. Laga kraft

Detaljplanen hanteras med utökat planförfarande.

Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott (PLEX) beslutade 2015-03-11 att kommunen är beredd att pröva möjligheten att ändra detaljplanen samt att detaljplanen inte innebär betydande miljöpåverkan.

Planprocessen

Ladda ner

Just nu finns det inga dokument att ladda ner.

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.