Sankt Ilian 8:1 och del av 3:1

Copyright © Enköpings kommun och Lantmäteriet/Geodatasamverkan 2017

Planens syfte och innehåll

Planförslaget innebär att ett nytt flerbostadshus, motsvarande cirka 60 lägenheter, kan inrymmas inom Sankt Ilian 8:1 och att hela kvarterets parkerings ges utrymme inom aktuell del av Sankt Ilian 3:1. Den nya byggnaden ersätter garagebyggnaden inom den södra delen av Sankti Ilian 8:1.

Planskede

1. Planbesked

2. Samråd

3. Granskning

4. Antagande

5. Laga kraft

Kommunstyrelsens plan- mark- och exploateringsutskott beslutade 2016-01-28 att kommunen är beredd att pröva möjligheten att ändra detaljplanen samt att detaljplanen inte bedöms medföra sådan betydande miljöpåverkan som avses i 6 kapitlet 11 paragrafen miljöbalken. Detaljplanen hanteras med standardförfarande.

Därefter har fastighetsägaren tagit fram utredningar gällande buller, dagvatten och arkeologi och samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett planförslag. Vid sitt sammanträde 2018-02-01 beslutade kommunstyrelsens plan- mark och exploateringsutskott att sända detaljplaneförslaget på samråd.

Planförslaget skickas för samråd till berörda myndigheter, fastighetsägare och föreningar för att kommunen ska få in synpunkter. Samrådstiden för planförslaget är 16 februari– 9 mars.

Den som har synpunkter är välkommen att skriva ned dem och skicka dem så att vi har dem senast 9 mars 2018 via e-post till detaljplan@enkoping.se eller till:

Enköpings kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Plan- och exploateringsavdelningen, 745 80 Enköping

Alla synpunkter som kommer in under samrådet sammanställs och bemöts i en samrådsredogörelse och planförslaget revideras. Förslaget skickas sedan återigen till berörda för granskning. Därefter tas planen upp i kommunstyrelsen som tar ställning till om planen ska antas.

Planprocessen

Ladda ner

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.