Sankt Ilian 8:1 och del av 3:1

Copyright © Enköpings kommun och Lantmäteriet/Geodatasamverkan 2017

Planens syfte och innehåll

Planförslaget innebär att ett nytt flerbostadshus, motsvarande cirka 60 lägenheter, kan inrymmas inom Sankt Ilian 8:1 och att hela kvarterets parkerings ges utrymme inom aktuell del av Sankt Ilian 3:1. Den nya byggnaden ersätter garagebyggnaden inom den södra delen av Sankt Ilian 8:1.

Planskede

1. Planbesked

2. Samråd

3. Granskning

4. Antagande

5. Laga kraft

Kommunstyrelsens plan- mark- och exploateringsutskott beslutade 2016-01-28 att kommunen är beredd att pröva möjligheten att ändra detaljplanen samt att detaljplanen inte bedöms medföra sådan betydande miljöpåverkan som avses i 6 kapitlet 11 paragrafen miljöbalken. Detaljplanen hanteras med standardförfarande.

Därefter har fastighetsägaren tagit fram utredningar gällande buller, dagvatten och arkeologi och samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett planförslag. Under tre veckor i februari-mars 2018 var planförslaget på samråd. Därefter har inkomna synpunkter sammanställts och bemötts och planförslaget har reviderats. Planförslaget skickades sedan för granskning till berörda myndigheter, fastighetsägare och föreningar för att kommunen ska få in eventuella ytterligare synpunkter. Granskningen pågick 22 oktober – 12 november.

Alla synpunkter som kom in under granskningen har sammanställts och bemötts i ett särskilt utlåtande och smärre justeringar har gjorts i planhandlingarna.

Den 31 januari 2019 beslutade kommunstyrelsen att anta detaljplanen.

Planprocessen

Ladda ner

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.