Skälby - Enköpings norra entré

Copyright © Enköpings kommun och Lantmäteriet/Geodatasamverkan 2017

Planens syfte och innehåll

Planarbetet är vilande i avvaktan på utredning om framtida sträckning för befintlig kraftledning i områdets södra delar.

Syftet med detaljplanearbetet är att bestämma hur området ska utvecklas, vilka verksamheter som kan anses lämpliga och i vilken mån bostäder ska få tillkomma.

Trafikverket har under 2015-16 byggt om befintliga trafikplatser där E 18 och riksväg 70 sammanstrålar för att förbättra trafiksituationen. Riksväg 70 kommer de närmaste åren att byggas om till 2+1-väg. I samband med detta anser kommunen det vara lämpligt att se över gällande detaljplaner och angränsande mark i anslutning till Enköpings norra entré.

Öster om riksvägen saknas detaljplan idag. Den fördjupade översiktsplanen pekar ut marken för verksamhetsområde samt till viss del verksamhets- och/eller bostadsområde.

Planskede

1. Planbesked

2. Samråd

3. Granskning

4. Antagande

5. Laga kraft

Detaljplanen hanteras med normalt planförfarande.

Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) beslutade 2013-05-21 att pröva en ändring av gällande detaljplaner inom området.

Planarbetet är vilande i avvaktan på utredning om framtida sträckning för befintlig kraftledning i områdets södra delar.

Planprocessen

Ladda ner

Just nu finns det inga dokument att ladda ner.

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.