Stenvreten 5:4

Copyright © Enköpings kommun och Lantmäteriet/Geodatasamverkan 2017

Planens syfte och innehåll

Den aktuella delen av fastigheten Stenvreten 5:4 har varit planlagd som verksamhetstomt sedan 2010. Kommunen äger marken men har för avsikt att sälja den. Gällande detaljplans utformning hade som förutsättning att en ny fastighet skulle bildas tillsammans med del av grannfastigheten, något som inte varit möjligt att genomföra. En ny detaljplan behöver utformas så att den aktuella delen av Stenvreten 5:4 kan fungera som egen självständig fastighet med en egen tillfart från Granitgatan. Planprocessen kommer också att utreda möjligheten att utöka byggrätten för fastigheten.

Planskede

1. Planbesked

2. Samråd

3. Granskning

4. Antagande

5. Laga kraft

Kommunstyrelsens plan-, mark och exploateringsutskott beslutade 15 juni 2017 om att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att ta fram ett planförslag för den aktuella marken och att skicka förslaget på samråd.

Planprocessen

Ladda ner

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Läs mer om de cookies vi använder och hur du hanterar dem.