Stenvreten 5:69

Karta över Haga

© Enköpings kommun och Lantmäteriet/Geodatasamverkan

Planens syfte och innehåll

Enligt den nu gällande detaljplanen är den högsta tillåtna byggnadshöjden 5,6 meter. Fastighetsägaren vill att det ska vara möjligt att bygga högre inom fastigheten. Kommunen ska därför ta fram ett detaljplaneförslag för att undersöka om och hur detta kan ske.

Planskede

1. Planbesked

2. Samråd

3. Granskning

4. Antagande

5. Laga kraft

Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott beslutade 2019-01-31 att pröva möjligheten att ändra detaljplanen för fastigheten.

Kommunen kommer nu att arbeta fram ett förslag till detaljplan som ska skickas ut till berörda myndigheter, fastighetsägare och föreningar för samråd.

Ladda ner

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.