Stenvreten 9:4

Karta över Haga

© Enköpings kommun och Lantmäteriet/Geodatasamverkan

Planens syfte och innehåll

Gällande detaljplan för fastigheten begränsar markanvändningen till industriändamål preciserat som reservdelslager för bilar. Ny detaljplan tas fram för att pröva en bredare markanväning inom industri med inslag av handel och kontor.

Planskede

1. Planbesked

2. Samråd

3. Granskning

4. Antagande

5. Laga kraft

Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott beslutade 2019-05-09 att pröva möjligheten att ändra detaljplanen för fastigheten.

Kommunen kommer nu att arbeta fram ett förslag till detaljplan som ska skickas ut till berörda myndigheter, fastighetsägare och föreningar för samråd.

Ladda ner

Just nu finns det inga dokument att ladda ner.

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.