Storskogen

Copyright © Enköpings kommun och Lantmäteriet/Geodatasamverkan 2017

Planens syfte och innehåll

Kommunen har en policy att huvudmannaskapet för allmän platsmark (vägar och grönytor) i bostadsområden med flera fastighetsägare, ska ägas och driftas av kommunen. Gällande detaljplan för Storskogen togs fram när synsättet var att gator och grönytor kunde läggas ut som gemensamhetsanläggningar och samfällt ägd mark. Markägaren har därför efterfrågat en ändring av detaljplanen för att lättare komma igång med exploateringen av området.

Planskede

1. Planbesked

2. Samråd

3. Granskning

4. Antagande

5. Laga kraft

Detaljplanen hanteras med normalt planförfarande.

Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott beslutade 2014-10-07 att godkänna en överenskommelse avseende framtida kommunalt huvudmannaskap för allmän plats, gator och natur, inom detaljplaneområdet för Storskogen. Därmed fick plan- och utvecklingsavdelningen i uppdrag att påbörja en prövning av detaljplaneändring.

Kommunen har tagit fram ett planförslag för området. Planförslaget var underperioden 23 juni – 18 augusti 2016 utsänt för samråd till berörda myndigheter, fastighetsägare och föreningar för att kommunen skulle få in synpunkter.

Det reviderade planförslaget skickas nu ut för granskning till berörda. Granskningstiden för planförslaget är 7 november – 28 november (3 veckor).

Den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

Planprocessen

Ladda ner

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.