Storskogen

Copyright © Enköpings kommun och Lantmäteriet/Geodatasamverkan 2017

Planens syfte och innehåll

Kommunen har en policy att huvudmannaskapet för allmän platsmark (vägar och grönytor) i bostadsområden med flera fastighetsägare, ska ägas och driftas av kommunen. Gällande detaljplan för Storskogen togs fram när synsättet var att gator och grönytor kunde läggas ut som gemensamhetsanläggningar och samfällt ägd mark. Markägaren har därför efterfrågat en ändring av detaljplanen för att lättare komma igång med exploateringen av området.

Planskede

1. Planbesked

2. Samråd

3. Granskning

4. Antagande

5. Laga kraft

Detaljplanen hanteras med normalt planförfarande.

Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott beslutade 2014-10-07 att godkänna en överenskommelse avseende framtida kommunalt huvudmannaskap för allmän plats, gator och natur, inom detaljplaneområdet för Storskogen. Därmed fick plan- och utvecklingsavdelningen i uppdrag att påbörja en prövning av detaljplaneändring.

Kommunen har tagit fram ett planförslag för området. Planförslaget skickas för samråd till berörda myndigheter och fastighetsägare för att kommunen ska få in synpunkter. Samrådstiden för planförslaget är 23 juni – 18 augusti.

Planens genomförande bedöms inte ge en sådan betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap. 11 § miljöbalken.

Den som har synpunkter kan skriva ned och skicka dem senast 18 augusti 2016 via e-post till detaljplan@enkoping.se eller till:

Enköpings kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Plan- och Exploateringsavdelningen
745 80 Enköping

Alla synpunkter som kommer in under samrådet sammanställs och bemöts i en samrådsredogörelse och planförslaget revideras vid behov. Förslaget skickas sedan återigen till berörda för granskning. Därefter
tas planen upp i kommunfullmäktige som tar ställning till om planen skall antas.

Planprocessen

Ladda ner

Samrådshandling

Plankarta

Planbeskrivning

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.