Storskogen

Copyright © Enköpings kommun och Lantmäteriet/Geodatasamverkan 2017

Planens syfte och innehåll

Kommunen har en policy att huvudmannaskapet för allmän platsmark (vägar och grönytor) i bostadsområden med flera fastighetsägare, ska ägas och driftas av kommunen. Gällande detaljplan för Storskogen togs fram när synsättet var att gator och grönytor kunde läggas ut som gemensamhetsanläggningar och samfällt ägd mark. Markägaren har därför efterfrågat en ändring av detaljplanen för att lättare komma igång med exploateringen av området.

Planskede

1. Planbesked

2. Samråd

3. Granskning

4. Antagande

5. Laga kraft

Detaljplanen hanteras med normalt planförfarande.

Kommunen har tagit fram ett förslag till detaljplan. För att få in synpunkter har kommunen skickat ut förslaget till berörda myndigheter, fastighetsägare och föreningar på två remissrundor, så kallat samråd och granskning. Enköpings kommun har sammanställt och bemött alla inkomna synpunkter.

Vad händer nu?

Detaljplaneförslaget finjusteras inför antagande. Kommunfullmäktige planerar att ta upp detaljplanen för beslut om antagande vid sammanträde efter sommaren 2019.

Planprocessen

Ladda ner

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Läs mer om de cookies vi använder och hur du hanterar dem.