Upphävande av byggnadsplaner i Resta

Karta över Haga

© Enköpings kommun och Lantmäteriet/Geodatasamverkan

Planens syfte och innehåll

Upphävandet av byggnadsplan 42 och delar av byggnadsplan 41 sker då planerna inte längre är aktuella. Ny samlad bebyggelse i dessa lägen är inte önskvärd enligt kommunens översiktsplan.

Inom område där byggnadsplan upphävs försvinner de rättigheter och begränsningar som byggnadsplanerna reglerat. Istället återinträder generella regler för byggande och fastighetsförändringar på landsbygden. Det innebär att en bedömning kommer att ske i varje enskilt fall om lokalisering, användning, byggrätt och utformning, vid framtida önskemål om avstyckningar och byggande.

Byggnadsplan 41 föreslås vara kvar oförändrad för fastigheterna runt Björktorp (Björktorpsvägen, Lönnvägen och Aspvägen).

Planskede

1. Planbesked

2. Samråd

3. Granskning

4. Antagande

5. Laga kraft

Beslut om samråd fattades i samband med att beslut om planuppdrag togs i kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott 2018-04-12, § 38.

Förslaget skickas för samråd till berörda myndigheter, fastighetsägare och föreningar för att kommunen ska få in synpunkter.

Samrådstiden för planförslaget är 14 juni – 12 juli.

Ladda ner

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.