Upphävande av byggnadsplaner i Resta

Karta över Haga

© Enköpings kommun och Lantmäteriet/Geodatasamverkan

Planens syfte och innehåll

Upphävandet av byggnadsplan 42 och delar av byggnadsplan 41 sker då planerna inte längre är aktuella. Ny samlad bebyggelse i dessa lägen är inte önskvärd enligt kommunens översiktsplan.

Inom område där byggnadsplan upphävs försvinner de rättigheter och begränsningar som byggnadsplanerna reglerat. Istället återinträder generella regler för byggande och fastighetsförändringar på landsbygden. Det innebär att en bedömning kommer att ske i varje enskilt fall om lokalisering, användning, byggrätt och utformning, vid framtida önskemål om avstyckningar och byggande.

Byggnadsplan 41 föreslås vara kvar oförändrad för fastigheterna runt Björktorp (Björktorpsvägen, Lönnvägen och Aspvägen).

Planskede

1. Planbesked

2. Samråd

3. Granskning

4. Antagande

5. Laga kraft

Beslut om samråd fattades i samband med att beslut om planuppdrag togs i kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott 2018-04-12, § 38. Förslaget skickades för samråd under perioden 14 juni till 12 juli.

Efter samrådet har några mindre förtydliganden skett och handlingarna skickas nu på granskning.

Granskningstiden för planförslaget är 17 september – 1 oktober.

Den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

Ladda ner

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.