Vargen och Björnen

Copyright © Enköpings kommun och Lantmäteriet/Geodatasamverkan 2017

Planens syfte och innehåll

Planen syftar till att möjliggöra förtätning inom kvarteret Vargen och bostadsparkering inom kvarteret Björnen. Fastighetsägaren har ansökt om planändring för att få uppföra ytterligare ett flerbostadshus inom fastigheten Sankt Ilian 8:1, kvarteret Vargen, där det idag står en garagelänga.

Planskede

1. Planbesked

2. Samråd

3. Granskning

4. Antagande

5. Laga kraft

Kommunstyrelsens plan- mark- och exploateringsutskott beslutade 2016-01-28 att kommunen är beredd att pröva möjligheten att ändra detaljplanen samt att detaljplanen inte bedöms medföra sådan betydande miljöpåverkan som avses i 6 kapitlet 11 paragrafen miljöbalken. Detaljplanen hanteras med standardförfarande.

Planprocessen

Ladda ner

Just nu finns inga dokument att ladda ner.

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Kungsgatan 42
Postadress: 745 80 Enköping

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.