Villa Fannalund med omgivningar

Copyright © Enköpings kommun och Lantmäteriet/Geodatasamverkan 2017

Planens syfte och innehåll

Villa Fannalund byggdes i början av 1900-talet som bostad åt Bahcos grundare och skiftnyckelns uppfinnare J P Johansson. Översynen av gällande detaljplaner för villan och närmast angränsande område syftar till att säkerställa de kulturhistoriska värdena, utveckla vissa befintliga grönytor och samtidigt reglera byggrätter i andra delar av närområdet. Detaljplanen möjliggör byggande av sammanlagt omkring 80 nya bostäder. 

Planskede

1. Planbesked

2. Samråd

3. Granskning

4. Antagande

5. Laga kraft

Detaljplanen hanteras med standardförfarande.

Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott (PLEX) beslutade 2014-04-29 att godkänna markanvisningsavtal och en avsiktsförklaring om markbyte som tecknats med ägaren till Villa Fannalund (Fanna slott AB).

En planprocess påbörjades i januari 2015 och under perioden 26 augusti till 18 september 2015 var planförslaget utsänt på samråd till berörda grannar och myndigheter. Synpunkterna från samrådet sammanställdes och planförslaget reviderades i viss mån. Därefgter skickades det reviderade planförslaget på granskning under perioden 4 juli till 12 augusti.

Inkomna synpunkter från granskningen sammanställdes och bemöttes i ett granskningsutlåtande. Planförslaget reviderades ytterligare och gick därefter till kommunstyrelsen som beslutade att anta detaljplanen vid sitt sammanträde 2016-11-22.

Beslutet om antagande överklagades men Mark- och miljödomstolen avslog överklagandet i dom 2017-07-06. Detaljplanen vann därmed laga kraft 2017-07-27.

Planprocessen

Ladda ner

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.