Villberga-Mälby 1:3 (Annelund)

Karta över Haga

Copyright © Enköpings kommun och Lantmäteriet/Geodatasamverkan 2017

Planens syfte och innehåll

Ny detaljplan prövas i syfte att skapa ett nytt industri-/verksamhetsområde i de östra delarna av Enköpings tätort vid Stockholmsvägen och Österleden samt strax intill E18 likväl som riksväg 55. Området ligger inom Annelund. En planändring bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan.

Planskede

1. Planbesked

2. Samråd

3. Granskning

4. Antagande

5. Laga kraft

Detaljplanen hanteras med enkelt planförfarande.

Enligt plan- och bygglagen ska ett detaljplaneförslag grunda sig på ett program om det inte anses onödigt.

Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott (PLEX) beslutade 2013-10-01 att markanvändningen på platsen ska prövas genom framtagande av detaljplan.

Planprocessen

Ladda ner

Just nu finns inga dokument att ladda ner.

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.