Villberga-Mälby 1:4

Copyright © Enköpings kommun och Lantmäteriet/Geodatasamverkan 2017

Planens syfte och innehåll

Syftet med detaljplanen är att skapa ett nytt industri-/verksamhetsområde i sydöstra delen av Grillby intill länsväg 530. Planen avses att vara flexibel i sin användning med möjlighet att bygga småindustri, handel, hantverk, kontor och lager.

Planskede

1. Planbesked

2. Samråd

3. Granskning

4. Antagande

5. Laga kraft

Detaljplanen hanteras med normalt planförfarande.

Enligt plan- och bygglagen ska ett detaljplaneförslag grunda sig på ett program om det inte anses onödigt. Program har upprättats för aktuellt område och miljö- och byggnadsnämnden godkände 2010-12-07, § 273/10 programmet för programsamråd. Programhandlingen har översänts till berörda enligt särskild fastighetsförteckning och remisslista. programmet har varit utsänd på samråd under tiden 2010-12-09 - 2011-01-21 (6 veckor). Planprogrammet godkändes av kommunstyrelsen vid sammanträdet den 1 mars 2011 och kommunstyrelsen gav Miljö och stadsbyggnad i uppdrag att ta fram ett detaljplaneförslag med utgångpunkt från programmet. Inkomna yttranden från programskedet har sammanställts och kommenterats.

Enligt plan- och bygglagen ska det samrådas kring ett detaljplaneförslag. Ett detaljplaneförslag har upprättats för aktuellt område och kommunstyrelsens arbetsutskott godkände 2011-05-24, § 95, förslaget för samråd. Planhandlingar har översänts till berörda enligt särskild fastighetsförteckning och remisslista. Planen har varit utsänd på samråd under tiden 2011-05-26 - 2011-06-23 (4 veckor).

Planprocessen

För närvarande avvaktar planarbetet en utredning angående huvudmannaskapsfrågan.

Ladda ner

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.