Gymnasie­skola

Foto på sex personer som håller i spadar. Personerna har gula bygghjälmar på huvudet och orangea byggvästar. Foto: Maja Geffen

Det första symboliska spadtaget togs den 8 oktober 2021 av tre nuvarande gymnasieelever och tre nämndordföranden. I bakgrunden syns tomten där de nya lokalerna ska byggas, intill dagens gymnasium. Foto: Maja Geffen

Förberedelser för byggandet av nya lokaler för Westerlundska gymnasiet har påbörjats. Lokalerna beräknas stå färdiga för inflytt år 2024.

Ett nybygge är på gång

Enköpings kommun är i behov av nya lokaler för den kommunala gymnasieskolan Westerlundska gymnasiet (WGY). Nuvarande lokaler är inte ändamålsenliga och har ett antal olika problem som har med fastigheternas ålder och skick att göra. Det bedöms inte realistiskt att renovera de befintliga lokalerna. Istället finns beslut om ett nybygge.

Förstudie och politiska beslut

Under vintern och våren 2018/2019 gjordes en förstudie som leddes av White arkitektbyrå. Förstudien presenterades i slutet av maj 2019 och innehöll ett förslag till hur en ny gymnasieskola i Enköping kan se ut, och vilka verksamheter den ska innehålla. Förstudien har finputsats och ett mer specifikt gestaltningsprogram har tagits fram. Illustrationerna nedan är hämtade ur gestaltningsprogrammet.

Efter beslut i flera av kommunens nämnder tog kommunfullmäktige den 11 maj 2020 det sista nödvändiga politiska beslutet för att projektet skulle gå vidare i ett skarpt läge.

Faser i projektet

Efter kommunfullmäktiges startbesked gick projektet in i den så kallade fas 2 sommaren 2020. Den fasen pågick till hösten 2021. Under den här tiden förfinades alla idéer som tagits fram under det tidigare arbetet. Samtidigt har man upphandlat byggentreprenör vilket blev klart i februari 2021 då PEAB vann upphandlingen. Ändrad detaljplan och bygglov för skolan har också hanterats under fas 2.

Hösten 2021 går projektet över i sin tredje fas och då genomförs byggnationen. Det första symboliska spadtaget togs den 8 oktober 2021, även om förberedande markarbeten då pågått en tid.

Illustration av White arkitektbyrå av hur gymnasieskolan ska se ut. En stor byggnad med stora fönsterpartier.

Illustration av White arkitektbyrå

Den framtida skolan

Förstudien (bifogad under rubriken Läs mer) innebär sammanfattningsvis att framtidens skola placeras i samma område som den nuvarande. Ett campuskoncept skapas där tre byggnader sammanlänkas med varandra. Annan verksamhet ska kunna få plats för att optimera användandet av lokalerna och därmed sänka kostnaderna. Det kan till exempel handla om kultur-, sport- eller mötesaktiviteter.

De nya lokalerna ska stå färdiga för inflytt höstterminen år 2024.

Arkitektillustration av entrétorget vid nya gymnasiet. Byggnaden är stor och har många stora fönster. Utanför byggnaden finns det människor och cyklar.

Arkitektillustration av entrétorget vid nya gymnasiet.

Illustration av hur entréhallen i gymnasiet ska se ut. Det är tre våningar, ljust material och en trappa till höger. Det finns personer på varje våning, både vuxna och ungdomar.

Entréhall i framtida gymnasiet

Skiss över vart skolan kommer att ligga. Skissen visar att skolan kommer ligga intill Sandbrogatan och Torggatan. Den nya skolan kommer ligga intill platsen där den nuvarande skolan ligger.

Skiss över var den nya gymnasiebyggnaden kommer att ligga.

Vad byggs?

  • Ny gymnasieskola
  • Campuskoncept
  • Tre sammanlänkade byggnader

När?

Byggstart: vintern 2021

Klart: 2024

Var?

Sandbrogatan-Torggatan, Enköping

Vem bygger?

PEAB