Gymnasie­skola

Arkitektillustration av entrétorget vid nya gymnasiet. Byggnaden är stor och har många stora fönster. Utanför byggnaden finns det människor och cyklar.

Arkitektillustration av entrétorget vid nya gymnasiet.

Ny gymnasieskola planeras och beräknas stå färdig för inflytt år 2024.

Ett nybygge planeras

Enköpings kommun är i behov av nya lokaler för den kommunala gymnasieskolan Westerlundska gymnasiet (WGY). Nuvarande lokaler är inte ändamålsenliga och har ett antal olika problem som har med fastigheternas ålder och skick att göra. Det bedöms inte realistiskt att renovera de befintliga lokalerna. Istället planeras ett nybygge.

Förstudie och politiska beslut

Under vintern och våren 2018/2019 har en förstudie pågått. Förstudien har letts av White arkitektbyrå. Förstudien presenterades i slutet av maj 2019 och innehåller ett förslag till hur en ny gymnasieskola i Enköping kan se ut, och vilka verksamheter den kan innehålla. Förstudien har finputsats och ett mer specifikt gestaltningsprogram håller på att tas fram. Illustrationerna nedan är hämtade ur gestaltningsprogrammet.

Efter beslut i flera av kommunens nämnder tog kommunfullmäktige den 11 maj 2020 det sista nödvändiga politiska beslutet för att projektet nu ska gå vidare i ett skarpt läge.

Faser i projektet

Efter kommunfullmäktiges startbesked gick projektet in i den så kallade fas 2 sommaren 2020. Den fasen pågår till hösten 2021. Under den här tiden ska alla idéer som tagits fram under det tidigare arbetet förfinas. Samtidigt har man upphandlart byggentreprenör vilket blev klart i februari 2021 då PEAB vann upphandlingen. Tyngdpunkten i projektet flyttas från utbildningsförvaltningen mot samhällsbyggnadsförvaltningen. Vintern 2021 förväntas projektets tredje fas påbörjas och då genomförs byggnationen.

Illustration av White arkitektbyrå av hur gymnasieskolan ska se ut. En stor byggnad med stora fönsterpartier.

Illustration av White arkitektbyrå

Den framtida skolan

Förstudien (bifogad under rubriken Läs mer) innebär sammanfattningsvis att framtidens skola placeras i samma område som den nuvarande. Ett campuskoncept föreslås där tre byggnader sammanlänkas med varandra. I samband med byggande av nytt gymnasium föreslogs byggnaden ursprungligen rymma både gymnasiet och kommunens vuxenutbildning. I beslutet som politikerna går vidare med är vuxenutbildningen inte med. Det beror på att det går att spara pengar genom att inte inlemma vuxenutbildning i byggnationen av det nya gymnasiet. Annan verksamhet ska dock kunna få plats för att optimera användandet av lokalerna och därmed sänka kostnaderna. Det kan till exempel handla om kultur-, sport- eller mötesaktiviteter.

Som tidigast kan de nya lokalerna stå färdiga för inflytt år 2024.

Illustration av hur entréhallen i gymnasiet ska se ut. Det är tre våningar, ljust material och en trappa till höger. Det finns personer på varje våning, både vuxna och ungdomar.

Entréhall i framtida gymnasiet

Skiss över vart skolan kommer att ligga. Skissen visar att skolan kommer ligga intill Sandbrogatan och Torggatan. Den nya skolan kommer ligga intill platsen där den nuvarande skolan ligger.

Skiss över var den nya gymnasiebyggnaden kommer att ligga.

Vad byggs?

  • Ny gymnasieskola
  • Campuskoncept
  • Tre sammanlänkade byggnader

När?

Byggstart: vintern 2021
Klart: 2024

Var?

Sandbrogatan-Torggatan, Enköping

Vem bygger?

PEAB