Kommunhus

Illustration som visar kommunhuset utifrån.

Visionsskiss: CF Møller Architects

  • Kommunen ska hyra ett nytt kommunhus i centrala Enköping av Skanska Sverige AB.

Det här händer nu

Den 14 september beviljades Skanska bygglov. Bygget är planerat att starta i december 2023 med ett första spadtag i november. Skanska kommer snart att börja sätta upp stängsel runt tomten och byggarbetsplatsen.

Skanska har inlett ett arbete på tomten där det gamla kommunhuset stått. De köpte formellt fastigheten i början av juni 2023 och nu pågår så kallad projektering. Projektering innebär att handlingar, installationer och annat inför byggnationen förbereds. På tomten har Skanska gjort en så kallad utsättning för att mäta in detaljer och beräkna lägen inför var byggnaden ska placeras. De har också gjort markundersökningar.

Det här har hänt tidigare

Den 14 mars 2023 tog kommunstyrelsen beslut om att tilldela kontrakt till Skanska Sverige AB. Anbudsgivande företag är Skanska Sverige AB, men bakom anbudet finns en företagskoalitionen som består av flera företag. Det är Vacse AB som kommer att vara den långsiktiga fastighetsägaren när byggnaden är färdig.

Enköpings kommun, Skanska Sverige AB och Vacse AB skrev tillsammans under hyresavtalet och avtalet för förvärv av gamla kommunhustomten den 27 mars 2023.

Läs mer i kommunens pressrum om undertecknandet av hyresavtalet

Fastighetsägarens erfarenhet, arbetssätt och projekt­organisationen bedöms ha en föredömlig för­måga att driva projektet under genom­förandetiden till inflyttning.


Peter Book (M), kommunstyrelsens ordförande

Ett nytt kommunhus växer fram på gamla kommunhustomten

  • Cirka 5 300 kvadratmeter. Vi hyr cirka 4 800 kvadrat­meter.
  • Fyra våningar med terrass på taket.
  • Arbetsplats för 450 med­arbetare.
  • Rymmer cirka 200 platser i aktivitetsbaserat i landskap, 400 platser i mötesrum och web- och teamsrum samt cirka 200 platser i en matsal.
  • Byggs enligt hållbarhets­certifieringen Breeam, nivå Outstanding och uppfyller energiklass A enligt Boverkets krav.
  • Solceller på taket.
  • Kombinerad bergvärme och fjärrvärme.
  • 73 parkeringsplatser inom fastigheten, som är till för personal, tjänstefordon och besökare. Projektet tar hänsyn till kommunens parkeringsnorm.

Det nya kommunhuset ska bestå av smarta och effektiva flöden, både interiört och exteriört. Den ljusa fasaden, fönstersättningen, storleken och utemiljön signalerar en arbetsplats i framkant. Fasaden i trä smälter in fint i parken. Byggnaden är placerad i ett attraktivt läge på den gamla kommunhustomten, med en entré som vetter mot centrum. Både platsen och byggnaden ska upplevas som välkomnande för såväl medborgare som andra besökare.

Skiss som visar förslag på nya kommunhuset.

Visionsskiss: CF Møller Architects

Framtidens arbets­plats

I det nya kommunhuset ska cirka 450 medarbetare sitta. Det är ledning och administrativ personal från nio utspridda kontor som ska samlas i huset. Förslaget visar en genomtänkt planlösning med raka och tydliga stråk. Arbetsplatser ska i huvudsak vara avskilda från trapphus och kaffeytor. De ska också finnas webbrum med båda mörka och ljusa lägen. En bred och välkomnande trappa kommer bjuda in till rörelse och interaktion. Byggnadens invändiga utformning garanterar en trivsam och bra arbetsmiljö.

Skiss som visar förslag på arbetsplatser i nya kommunhuset.

Visionsskiss: CF Møller Architects

Ett kommun­hus med aktivitets­baserat arbets­sätt

På ett aktivitetsbaserat kontor får medarbetaren inte bara en plats, den får många. Med­arbetaren väljer den plats och miljö som passar bäst för arbetsuppgiften som med­arbetaren har för stunden. Man kan helt enkelt säga att med­arbetaren får tillgång till ett slags ”julbord” av funktioner och miljöer. Vi pratar till exempel om miljöer som är anpassade för att underlätta kreativa möten, samarbete över gränserna och enskilt fokuserat arbete. Självklart finns det även platser där medarbetaren kan delta i digitala möten eller hybrid­möten.

Ritningar

Ritning som visar förslag på hur nya kommunhuset ska se ut utvändigt.

Ritning: CF Møller Architects

Ritning som visar förslag på hur nya kommunhuset ska se ut utvändigt.

Ritning: CF Møller Architects

Ritning som visar förslag på hur nya kommunhuset ska se ut utvändigt.

Ritning: CF Møller Architects

Ritning som visar förslag på hur nya kommunhuset ska se ut utvändigt.

Ritning: CF Møller Architects

Vad byggs?

Nytt kommunhus.

När?

Byggstart: Planerad till december 2023.

Klart: Hösten 2025.

Var?

Adress: På fastigheten Munksundet 24:26 (gamla kommunhustomten).

Vem bygger?

Skanska Sverige AB.