Kulturhus Joar

Bild på huset Joar Blå.
  • Medborgarhuset Joar Blå i Enköping renoveras och ställs om till kulturhus. Kulturhus Joar ska vara en attraktiv mötesplats med kulturen i centrum, där besökaren ska bli inspirerad, utmanad och få möjlighet att utvecklas till sitt allra bästa jag. Kulturhuset ger plats för bibliotek, museum, scen, bio, kafé, turistinformation och konsthall.

Enköpings kommun tar beslut om kulturhus Joar

Programhandlingen för kulturhus Joar är godkänd i både upplevelsenämnden och tekniska nämnden. Men den senaste tidens inflation och prisutveckling för genomförande av byggnadsprojekt påverkar även projektet med kulturhus Joar. Eftersom investeringsbudget överstiger det belopp som finns i kommunfullmäktiges beslutade investeringsplan för 2023–2027 kommer frågan åter tas upp i kommunfullmäktige. Det innebär att kommunfullmäktige behöver ta ställning till att utöka investeringsutgiften och ny kalkylerad driftkostnad för kulturhus Joar.

Sammanfattat ser beslutsgången ut som följande:

  • Den 25 maj fattade tekniska nämnden beslut om att godkänna den del av programhandlingen för kulturhus Joar som ligger inom nämndens ansvarsområde.
  • Den 25 maj fattade tekniska nämnden beslut om att föreslå kommunfullmäktige besluta att utöka investeringen med 75 miljoner kronor för investering i kulturhus Joar till totalt 255 miljoner kronor.
  • Den 25 maj fattade tekniska nämnden beslut om att föreslå kommunstyrelsen besluta om genomförande av projekt kulturhus Joar med bibehållet innehåll, under förutsättning att kommunfullmäktige utökar investeringsutgiften med 75 miljoner kronor.
  • Den 25 maj fattade upplevelsenämnden beslut om att godkänna preliminär driftkostnad och begära utökad driftsbudget av kommunfullmäktige.
  • Den 19 juni fattar kommunfullmäktige beslut.
  • Den 20 juni fattar kommunstyrelsen beslut.
Animerad bild på den entré som finns i programhandlingen för kulturhus Joar.

Foto: Stadion arkitekter

Nu pågår arbete med programhandling

Arbetet med kulturhus Joar har nu nått programhandlingsfasen. En renovering ska göras och husen ska ställas om till kulturhus. Samhällsbyggnadsförvaltningen står för projektledning och upplevelseförvaltningen står för kunskap om innehållet i kulturhus Joar.

Kulturhus Joar med entréer mot å, park och stad

Under programhandlingsfasen planeras även utemiljön med tillhörande entréer. Kulturhus Joar får tre entréer, som alla ska vara likvärdiga och erbjuda full tillgänglighet. Stads-entrén är arbetsnamnet på den entré som riktas mot Ågatan/Kyrkogatan. Å-entrén är riktad mot ån och den tredje, kallad Park-entrén vänds mot parkering och Drömparken. Bilden visar husets södra fasad där Park-entrén kommer in från vänster, utanför bild. Innanför entrén planeras det för konsthall och för multisal. Multisalen får ett fint ljusinsläpp så väl som vacker utsikt genom det stora fönsterpartiet. Till höger om multisalen planeras det för kafé med möjlighet till uteservering.

Fem personer står vid medborgarhuset Joar Blå i Enköping.

Dialogmöten med dagens och morgondagens användare

I programhandlingsfasen som pågår under 2022 involveras dagens och morgondagens användare. Det gäller personal, besökare, och aktörer som levererar dans, musik, sång, teater och andra former av konst ut mot en mötande publik. I korthet innebär det att upplevelseförvaltningen under denna del av projektet arbetar med volymer och med de program (verksamheter) som kommer att finnas i kulturhus Joar. Hur behoven ser ut och vad projekteringen behöver fånga upp dokumenteras vid dialogmöten. En grupp som projektes sakkunniga har träffat är det Kommunala tillgänglighetsrådet som arbetar för en förbättrad verksamhet och service för kommuninvånare med funktionsnedsättningar.

Bild på det kommunala tillgänglighetsrådet i Enköping.

Upplevelseförvaltningens sakkunniga Claes Lagelius och Linda Karlsberg tillsammans med delar av Enköpings kommunala tillgänglighetsråd.

Vad byggs?

  • Joar Blå renoveras och ställs om till kulturhus.

När?

Byggstart: Preliminärt höst/vinter 2024

Klart: Preliminärt är invigning planerad till sommaren 2026

Var?

Adress: Ågatan 29

Vem bygger?

Upphandling sker preliminärt vår 2024

Mer om projektet

Läs programhandlingen för kulturhus Joar Pdf, 30 MB.

Läs den fördjupade förstudien om kulturhus Joar Pdf, 12 MB.