Lekplats i Lillkyrka

Foto på en lekplats med gungor, klätterställning, rutschkana och bänkbord.

Den nuvarande lekplatsen på Klockarevägen i Lillkyrka.

  • Under 2023 ersätter vi Klockarevägens lekplats i Lillkyrka med en ny och förbättrad lekplats.

Sammanställning av enkätundersökningen

Tack för era förslag och det engagemang ni visat i enkätsvaren. Era svar är till stor hjälp i vårt arbete med den nya lekplatsen. Vissa förutsättningar som är specifika för platsen, till exempel, hur stor ytan är och vart den ligger i samhället påverkar vad som är möjligt att ha på platsen. Vi hoppas därför att ni har förståelse för att vi inte kan använda alla de förslag som kommit in.

Under hösten 2022 har en digital enkätundersökning genomförts för att ta reda på medborgarnas önskemål vid upprustningen av Klockarevägens lekplats i Lillkyrka. Enkäten marknadsfördes på Enköping kommuns facebooksida och i Enköpingsposten vid ett totalutskick till alla invånare i kommunen. Det informerades även om enkäten via en skylt på lekplatsen. Enkäten publicerades på kommunens hemsida. Totalt fick vi in 40 enkätsvar.

Nästan hälften av de svarande besöker platsen ett par gånger i veckan eller ett par gånger i månaden. Dock besöker de flesta av de svarande den befintliga lekplatsen mer sällan än en gång per månad. Den populäraste aktiviteten idag är att gunga, men även att klättra, åka rutschbana, åka snurrkarusell och leka i sandlådan är vanliga aktiviteter. Vissa använder området för pulkaåkning vintertid.

De mest önskade funktionerna på den nya lekplatsen är klätterlek, gunglek, rutschlek och balanslek. En del önskar lek för yngre barn samt tillgänglighetsanpassade lösningar. Det inkom även förslag på olika typer av lekskulpturer. Vissa efterfrågar utrustning för ungdomar.

Under det tidigare arbetet med Trögdsparken i Lillkyrka inkom liknande önskemål angående lekutrustning för yngre barn, ett brett utbud av lekutrustning för olika åldrar samt önskemål om naturlek/hinderbana och olika typer av sittplatser.

Vad vi tar med oss

Den befintliga lekplatsen är i dagsläget inte speciellt välbesökt. Det framkom tydligt att det finns ett generellt behov av upprustning och en efterfrågan på olika typer av lekutrustning som passar en större målgrupp, däribland yngre barn, ungdomar och barn med behov av tillgänglighetsanpassade lösningar.

Det kommer vara en viktig förutsättning för det fortsatta arbetet med den nya lekplatsen. Vi kommer att planera lekplatsen så att möjligheten för pulkaåkning fortfarande finns kvar.

Enkäten är stängd!

Vi tackar för de svar vi fått på enkäten, nu ska vi sammanställa de önskemål som ni har lämnat. När vi är klara med sammanställningen kommer vi att publicera sammanställningen här.

Ny lekplats ska byggas

Inför planeringen och bygget av den nya lekplatsen kommer kommunen att publicera en enkät där du som medborgare får vara med och önska vad som ska finnas i den nya lekplatsen.

För tillfället är det inte bestämt om lekplatsen kommer att ligga kvar på samma plats eller flyttas.

Enkätundersökning

Enkäten kommer att publiceras den 31 oktober och vara tillgänglig tillochmed den 14 november.

En sammanställning av enkätsvaren kommer att publiceras på kommunens webbsida efter att svarstiden är slut. Inkomna önskemål kommer sedan att ligga till grund för planeringen av den nya lekplatsen.

Vad byggs?

En ny lekplats.

När?

Byggstart: 2023

Klart: Planerat att bli klart under 2023

Var?

Lillkyrka

Vem bygger?

Enköpings kommun