Lillsidanskolan

Byggnad med skolbarn utanför
  • Planering pågår för en kommunal skola som ska ersätta gamla Västerledsskolan samt inhysa kommunens anpassande grundskola.

Gammal skola ska ersättas

Gamla Västerledsskolan används idag som evakueringslokal för Enöglaskolan. Gamla Västerledsskolan har en begränsad livslängd och utredningar visar att det skulle kunna bli dyrare att totalrenovera lokalerna än att bygga helt nytt. Därför har beslutet tagits att en helt ny skola ska byggas.

Skola och sporthall

Den 19 maj 2021 beslutade utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden att beställa en programhandling för ny grundskola och grundsärskola i västra Enköping.

Enligt beslutet ska en kommunal F-9-skola och anpassad grundskola byggas intill lokalerna som utgör dagens Enöglaskola. Nybygget ska placeras på ett sådant vis att man i stor utsträckning kan vara kvar i de nuvarande lokalerna under tiden som den nya skolan byggs. En idrottshall med fritidsgård belägen nära skolan ingår också i planerna.

Nytt namn

Den 15 december 2021 döptes den nya skolan till Lillsidanskolan enligt beslut i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. Namnförslag hade inhämtats från allmänheten samt från elever på Enöglaskolan och Enöglaskolans anpassade grundskola. Lillsidanskolan var ett av elevernas förslag. Namnet anknyter till området där den framtida skolan ska ligga, ett område som är i omvandling och som kommer att förtätas med många nya bostäder och verksamheter de kommande åren.

Större skola för växande område

Lillsidanskolan ska rymma 850 elever i årskurs F-9 vilket innebär en utökning av elevplatser. Detta ses som nödvändigt mot bakgrund av att västra delen av Enköping växer och kommer att växa än mer framöver. Den nya kommunala skolan kommer inte ensam att klara elevtrycket på sikt. Därför föreslås etableringen av en friskola som komplement till den kommunala skolan i västra stadsdelarna.

Anpassad grundskola integreras

Den anpassade grundskolan byggs som en integrerad del av den nya skolan. Idag är kommunens anpassade grundskola uppdelad på Enöglaskolan och Bergvretenskolan men nybygget innebär att all verksamhet samlas i samma skola. Den anpassade grundskolan är i stort behov av större och mer ändamålsenliga lokaler.

Vad som sker härnäst

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beställde en programhandling som blev klar i april 2022. I programhandlingen tog man fram tydligare idéer och skisser på hur skolan och utemiljön ska utformas. Den planerade sporthallen placerdes också på kartan. Beslut har tagits i berörda nämnder, kommunstyrelse och kommunfullmäktige att starta investeringen i Lillsidanskolan.

Mellan 6 februari och 4 april 2023 pågick upphandling av bygget av Lillsidanskolan.

JSB AB tilldelas entreprenad för bygget

Den 28 april 2023 tilldelades JSB AB entreprenaden att bygga Lillsidanskolan med aktivitetscenter.

Innan kontrakt kommer att skrivas med entreprenören behöver beslut tas i tre nämnder samt i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Kommunfullmäktiges beslut tas den 19 juni 2023.

Investeringsutgiften är beräknad till 579 miljoner kronor.

Vad byggs?

  • Grundskola
  • Anpassad grundskola
  • Fullstor sporthall
  • Ny skolgård och utemiljö

När?

Klart: År 2026

Var?

Västra Enköping, ungefär på gamla Västerledsskolans tomt

Vem bygger?

Entreprenör: JSB AB (kontrakt skrivs juni 2023).

Mer om projektet

Läs mer om Enöglaskolan