Ny lekplats i Fjärdhundra

  • Under hösten 2022 ersätter vi Mostavägens lekplats i Fjärdhundra med en ny och förbättrad plats för lek och möten.

Mostavägens lekplats

Den nya lekplatsen kommer att placeras nordost om den befintliga lekplatsen, på gräsytan i anslutning till pulkabacken. Lekplatsen kommer att innehålla både vistelseytor och lekutrustning som lämpar sig för blandade åldrar.

Sammanställning av undersökningen

Under våren 2022 har en digital enkätundersökning genomförts för att ta reda på Fjärdhundrabornas önskemål vid upprustningen av Mostavägens lekplats. Enkäten marknadsfördes genom ett brevlådeutskick i Fjärdhundra och enkäten fanns även publicerad på kommunens hemsida. Totalt fick vi in 51 enkätsvar.

De flesta svarade att de besöker den befintliga lekplatsen ett par gånger i veckan till ett par gånger i månaden och några mer sällan än så. De populäraste aktiviteterna idag är att gunga, åka rutschkana, klättra i klätterställningen samt leka fritt. Många använder även platsen för att äta och fika samt för att träffa kompisar. De mest önskade funktionerna på den nya lekplatsen är klätterlek, gunglek, rutschlek och att kunna äta och fika. Många efterfrågar ett brett utbud av lekredskap med tillgängliga alternativ och fler funktioner, som grill, sittplatser och olika typer av spel- och sportinslag, för att skapa en mötesplats för alla.

Vad vi tar med oss

Enkätsvaren visar på ett stort behov av en lekplats med ett brett och varierat utbud där både barn och vuxna kan mötas och umgås, vilket kommer vara en viktig förutsättning för det fortsatta gestaltningsarbetet. Pulkabacken kommer att finnas kvar och fler aktiviteter planeras på ytorna runtom för att erbjuda en variationsrik och inbjudande lekplats som inkluderar en större målgrupp.

Inkomna önskemål gällande trafik vidarebefordras till ansvarig avdelning.

Vad händer med den gamla lekplatsen?

På sikt kommer vi att avveckla den gamla lekplatsen och återställa ytan till naturmark.

Karta på var lekplatsen vid Mostavägen är idag och vart den nya lekplatsen kommer placeras.

Karta på var lekplatsen vid Mostavägen är idag och vart den nya lekplatsen kommer placeras.

Vad byggs?

En ny lekplats med lekutrustning och vistelseytor.

När?

Byggstart: höst 2022

Klart: vinter 2022/2023

Var?

Mostavägen, Fjärdhundra

Vem bygger?

Enköpings kommun

Mer om projektet