Ny lekplats i Örsundsbro

Foto. Bild på den nya lekplatsen vid Kvekvägen i Örsundsbro. I fotot syns en lekplats med gungor, klätterställning, sandlådor och gungdjur. I förgrunden syns nyplanterade buskar.

Den nya lekplatsen vid Kvekvägen i Örsundsbro

  • Under våren kommer Hagvägens lekplats att få en ny placering och en ny utformning

Nu är Södra Örsundsbros nya lekplats klar

Under september 2022 öppnade den nya lekplatsen vid Kvekvägen.

Lekplatsen har utformats tillsammans med Örsundsbroborna med hjälp av en digital medborgarenkät. I enkäten fick invånarna komma med önskemål och synpunkter över vad lekplatsen skulle innehålla.

Lekplatsen är inspirerad av en bondgårdsmiljö, och det finns exempelvis en traktor och gungdjur i form av betande får. Det finns även en klätterställning, gungor, lekhus och en sandlåda. Förutom lekutrustning finns det en grill och sittplatser för att kunna äta och sola.

Lekplatsen ansluter till en skogsbacke, vilket ger möjlighet till både naturlek och pulkaåkning, samtidigt som nya buskplanteringar skärmar av lekplatsen från vändplatsen i söder.

Den gamla lekplatsen på Hagvägen kommer att rivas under hösten 2022 och platsen kommer att återställas till en gräsyta. Asfaltsytan kommer att finnas kvar.

Har du synpunkter eller frågor kan du höra av dig till kommunen.

Hagvägens lekplats ersätts

Under våren och försommaren kommer vi att ersätta Hagvägens lekplats med en ny närlekplats vid Kvekvägens slut. Det nya läget invid gång- och cykelvägen kommer att göra lekplatsen lättare att nå för boende i området samtidigt som den fina skogsmiljön höjer lekvärdet. Lekplatsen kommer att bli en mindre lekplats med vistelseytor och lekutrustning som lämpar sig framförallt för mindre barn med syfte att komplettera Örsundsbros övriga lekplatsutbud.

Sammanställning av enkäten

Under våren 2022 har en digital enkätundersökning genomförts för att ta reda på vad Örsundsbroborna önskar på den nya närlekplatsen. Information om enkäten skickades ut till boende inom 300 m från den nya lekplatsens placering och enkäten fanns även publicerad för allmänheten på kommunens hemsida. Totalt fick vi in 45 svar på enkätundersökningen.

Utifrån enkätsvaren används platsen idag mest som passage. Cirka en tredjedel av de svarande stannar till för att leka eller ha picknick. Ett fåtal använder platsen för grillning och träning. De mest önskade funktionerna på den nya lekplatsen är att kunna gunga, klättra och balansera. Många vill kunna äta och fika på platsen och det inkom flera önskemål om möjligheten att kunna grilla. Flera efterfrågar även en rutschkana.

Vad vi tar med oss från undersökningen

Behovet av en varierad lekplats för olika åldrar och plats att mötas på för närboende framkom tydligt och är viktigt för det fortsatta arbetet. Önskemål som gunglek, klätterlek och rutschkana ger möjlighet till olika typer av lek, samtidigt som fler sittplatser och en grill skapar plats för paus och nya möten för närboende.

En del av de inkomna förslagen är inte aktuella för den anvisade platsen på grund av dess begränsade storlek.

Det inkom även frågor och förslag angående vad som ska hända på ytan där den gamla lekplatsen var placerad. Vi tar med oss de inkomna förslagen för det fortsatta arbetet med ytan, vilket kommer att påbörjas efter att den nya lekplatsen är färdigställd.

Översiktskarta som visar placeringen av nya lekplatsen på norra delen av Kvekvägen

Vad byggs?

En mindre närlekplats med lekutrustning och platser att umgås på. Den ersätter lekplatsen vid Hagvägen

När?

Byggstart: sen vår eller sommar 2022
Klart: sommar 2022

Var?

Kvekvägen i Örsundsbro

Vem bygger?

Enköpings kommun och SH bygg

Mer om projektet