Nya Paushuset

Skiss på nya paushuset

Arkitekter: Kjellander Sjöberg. Illustration: Darc Studios

 • Det nya Paushuset ska stärka upplevelsen av centrum, stadskärnans läge och markera Stora torget som viktig offentlig plats. 

Förslaget för nytt Paushus är pausat

Enköpings kommun har fått signaler att exploatören som äger Paushuset inte längre har för avseende att riva och bygga ett nytt paushus. Det innebär att för tillfället är detaljplanearbetet och tillhörande förslag rörande det nya Paushuset pausat. Vi avvaktar nu beslut om hur vi ska hantera frågan framåt vilket vi räknar med kommer ske under hösten 2023.

Bidra till en levande stadskärna

Det nya Paushuset ska bli en naturlig mötesplats, både i och utanför byggnaden. Ambitionen med det nya Paushuset är att både bevara och berika stadskärnans karaktär.

Målet är att skapa ett levande kvarter där vi vill ha ett öppet och tillgängligt markplan som också gör att det känns naturligt att promenera mellan Stora Torget, Paushuset och Kammakartorget.

Vi vill bygga en fastighet som lever 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan.


Johan Thorwid, vd Andersson Company

Varierad utformning


Huset planeras att byggas enligt ett koncept som innebär bland annat:

 • varierad skala med olika höjd på olika delar av huset
 • ett aktivt taklandskap med bland annat takterasser
 • öppen bottenvåning
 • varierade fasadmaterial med sammanhållen färgpalett

Hållbart hus med olika material

Det nya Paushuset avses byggas med trästomme och huvudsakligen i tegel och trä med olika fasaddjup och varierat taklandskap med takterasser, orangerier och grönska.

Några av de platta takytorna ger möjlighet för placering av solceller utan risk att påverka stadsbilden negativt. De andra med sedumtak syftar till att fördröja regnvatten och därmed minska belastningen av dagvattenledningar i centrum. Regnvatten som på det sättet samlas på takterrasserna kan även användas för bevattning av växterna. Allt detta bidrar till Paushusets långsiktiga hållbarhet.

Illustration som visar skillnaden mellan samrådsförslaget 2021 och det nya granskningsförslaget. Det nya förslaget visar ett lägre hus.

Arkitekter: Kjellander Sjöberg. Illustration: Darc Studios


Medborgarna bidrar till utformningen av det nya Paushuset

Flera hundra Enköpingsbor har under ett plansamråd (november/december 2021) lämnat många konstruktiva synpunkter som tagits i beaktande under den fortsatta planprocessen. Under våren 2022 bearbetades förslaget med anledning av de synpunkterna och målet är att anpassa Paushuset bättre till den befintliga stadsmiljön:

 • mindre skala och lägre exploatering
 • lägre våningsantal i den högsta delen
 • omplacerade höga delvolymer för att minska skuggning
 • utökad andel av handels- och kontorslokaler

Förändringarna ska göra att det nya Paushuset bättre passar in med befintliga fastigheter i stadskärnan. Nya funktioner i det nya Paushuset har anpassats till medborgarnas behov och förväntningar. Hänsyn ska tas till närliggande bebyggelse så att fastigheten ger mindre skugga.

Granskningen genomförd

Perioden för granskning är genomförd. Sedan har alla synpunkter och tjänstemännens kommentarer samlats i ett granskningsutlåtande.

Ny detaljplan återremitterad

Efter samråd och granskning skickades förslaget till detaljplan i juni 2022 först till Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott (PLEX) och sedan till Kommunstyrelsen för beslut om antagandet.
Kommunstyrelsen beslutade 21 juni 2022 om att återremittera förslaget om antagande av detaljplan med motivering från Miljöpartiet att ta bort översta 8:e våningen mot Källgatan och fördela denna yta till andra delar av fastigheten. Samhällsbyggnadsförvaltningen håller på att ta fram en konsekvensanalys av detta beslut i samverkan med Andersson Company och ALM Equity AB.

Vad byggs?

Det nya Paushuset kommer innehålla:

 • Handel
 • Restauranger med takterass och utservering
 • Utställningsytor
 • Kontor
 • Bostäder
 • Parkering för bilar och cyklar under markplan

Var?

Kungsgatan 21-23, Enköping