Örsundsbroskolan

Röda byggnader

Örsundsbroskolan ska delvis ersättas med nya byggnader.

  • En förstudie har pågått under en tid för att utreda framtiden för skolans lokaler. De behöver förnyas och utökas.

Delvis nytt när skolan ska växa

Örsundsbroskolan har idag nått sin kapacitet när det gäller hur många elever man kan ta emot och skulle behöva utökas för att rymma skoleleverna i ett växande samhälle. Samtidigt är flera av skolans byggnader i sämre skick. Det har därför utretts om man bör renovera alternativt riva och bygga nytt.

Det beslut som utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tog i december 2021 innebär en kombination. Man beställer framtagandet av en programhandling med en skola för 760 elever (jämfört med dagens 535) där G-huset i dagens skola behålls eftersom det är i bäst skick. De nya byggnaderna ska uppföras i närheten av G-huset.

Skollokalerna ska vara färdiga år 2026. Framtidens skola ska byggas för att kunna rymma elever i årskurserna F-9 liksom idag.

Programhandlingsskedet som nu väntar innebär att planerna finputsas och blir mer konkreta. Till exempel placerar man ut de framtida nya skollokalerna mer exakt på kartan och planerar utemiljön mer noga. Sommaren 2022 ska programhandlingen vara färdig och därefter kan kommunen gå vidare med investeringsbeslut i de nya lokalerna.

Vad byggs?

  • Nya skollokaler
  • Plats för fler elever
  • Ny utemiljö

När?

Klart år 2026

Var?

Örsundsbro

Vem bygger?

Entreprenör upphandlas i ett senare skede