Örsundsbroskolan

Röda byggnader

Örsundsbroskolan ska delvis ersättas med nya byggnader.

  • En förstudie har pågått under en tid för att utreda framtiden för skolans lokaler. De behöver förnyas och utökas.

Delvis nytt när skolan ska växa

Örsundsbroskolan har idag nått sin kapacitet när det gäller hur många elever man kan ta emot och skulle behöva utökas för att rymma skoleleverna i ett växande samhälle. Samtidigt är flera av skolans byggnader i sämre skick. Det har därför utretts om man bör renovera alternativt riva och bygga nytt.

Det beslut som utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tog i december 2021 innebär en kombination. Man beställer framtagandet av en programhandling med en skola för 760 elever (jämfört med dagens 535) där G-huset i dagens skola behålls eftersom det är i bäst skick. De nya byggnaderna ska uppföras i närheten av G-huset.

Skollokalerna ska vara färdiga år 2026. Framtidens skola ska byggas för att kunna rymma elever i årskurserna F-9 liksom idag.

Arbetet går framåt

Programhandlingsskedet som just nu pågår innebär att planerna finputsas och blir mer konkreta. Till exempel placerar man ut de framtida nya skollokalerna mer exakt på kartan och planerar utemiljön mer noga.

Hösten 2022 ska programhandlingen vara färdig och därefter kan kommunen gå vidare med investeringsbeslut i de nya lokalerna.

Som en del i programhandlingsfasen så träffades arkitekter, landskapsarkitekter, personal från skolan och tjänstemän från kommunen i augusti 2022 för att bolla idéer kring det som planeras bli nya Örsundsbroskolan. I bilden nedan syns de arkitekter som är involverade i projektet.

På bilden syns Kristina Nygren Nilstein (Sweco), Josefina Eneroth (Norconsult), Dan Johansson (Norconsult) samt Sofia Hane (Sweco).

Kristina Nygren Nilstein (Sweco), Josefina Eneroth (Norconsult), Dan Johansson (Norconsult) samt Sofia Hane (Sweco). Foto: Cassandra Grönlund

Vad byggs?

  • Nya skollokaler
  • Plats för fler elever
  • Ny utemiljö

När?

Klart år 2026

Var?

Örsundsbro

Vem bygger?

Entreprenör upphandlas i ett senare skede

Mer om projektet

Läs mer om Örsundsbroskolan