Upprustad lekplats vid Mandelblomsgatan

Bild på platsen där nya lekplatsen kommer byggas

  • Mandelblomsgatans lekplats ska rustas upp under 2023

Beskärning av buskage

Under hösten/vintern 2022-23 kommer vi att beskära buskagen vid Mandelblomsgatans lekplats i etapper. Vi kommer att skära ner delar av buskagen till botten, så att de kan få växa upp på nytt. VI kommer även att gallra i buskagen.

När lekplatsen byggs om kommer vi också att ta ner och ersätta vissa av de träd som blivit gamla.

Mandelblomsgatans lekplats

Under 2023 kommer vi att rusta upp och förnya lekplatsen vid Mandelblomsgatan. Vi kommer bland annat att byta ut lekutrustningen men även gallra bort en del buskar och träd för att göra platsen ljusare och mer tillgänglig för alla som besöker.

Synpunkter från enkäten

Under våren 2022 har en digital enkätundersökning genomförts för att ta reda på Enköpingsbornas önskemål vid upprustningen av Mandelblomsgatans lekplats. Enkäten marknadsfördes på Enköping kommuns facebooksida och enkäten fanns publicerad på kommunens hemsida. Totalt fick vi in 49 enkätsvar.

De flesta svarande besöker den befintliga lekplatsen ett par gånger i veckan till ett par gånger i månaden. De populäraste aktiviteterna idag är att gunga, åka rutschkana, klättra i klätterställningen samt äta och fika. Många använder även platsen för fri lek och för att träffa kompisar. De mest önskade funktionerna på den nya lekplatsen är klätterlek, balanslek, gunglek och att kunna äta och fika. Flera efterfrågar även hinderbana samt att snurrgungan, vilken tidigare fanns på platsen, kommer tillbaka. Flera av de svarande uppskattar mängden grönska på lekplatsen men efterfrågar gallring av buskagen för att öka tryggheten under kvällstid.

VAD VI TAR MED OSS

Den befintliga lekplatsen är både uppskattad och välbesökt men är i behov av upprustning av lekredskapen samt gallring av omslutande buskage. Behovet av ett mer varierat utbud av lekutrustning för olika åldrar framkom tydligt och kommer vara en viktig förutsättning för det fortsatta gestaltningsarbetet, samtidigt som många av de nuvarande lekvärdena kvarstår. Lekplatsens lummiga karaktär bevaras men träd och buskar gallras bort för att öka genomsiktligheten och tryggheten ihop med kompletterande belysning.

En del av de inkomna förslagen är inte aktuella för lekplatsen på grund av dess begränsade storlek, exempelvis linbana.

Vad byggs?

Upprustning av den befintliga lekplatsen med ny lekutrustning och större variation av aktiviteter.

När?

Byggstart: sommar 2023

Klart: höst 2023

Var?

Mandelblomsgatan, Enköping

Vem bygger?

Enköpings kommun