Vappa avlopps­renings­verk

Bilden visar hur Vappa reningsverk kommer att se ut.

Ett nytt reningsverk ska rena avloppsvatten från Enköpings tätort, Hummelsta, Haga, Bredsand och Lillkyrka.

Bättre rening ger minskade utsläpp

Det nya avloppsreningsverket ska ersätta det nuvarande verket som ligger bredvid Ena Energi.

Det nuvarande reningsverket är gammalt och slitet. Det är också för litet för att klara av att rena avloppsvattnet tillräckligt bra när Enköping växer. Det nya reningsverket kommer innehålla modern teknik som gör att reningen förbättras och utsläppen minskar i Mälaren.

En detaljplan har antagits av kommunfullmäktige.

För att få bygga ett nytt avloppsreningsverk krävs ett miljötillstånd. Kommunen lämnade in ansökan om miljötillstånd till länsstyrelsen i december 2018. Miljötillstånd från Länsstyrelsen vann laga kraft våren 2021.
Bygglov vann laga kraft i juni 2021.

Avloppsreningsverket ska vara driftsatt och i funktion hösten 2025

Platsen Vappa

Platsen för det nya reningsverket är noga utvald utifrån ett antal kriterier. Flera andra platser har varit med i utvärderingen men inte varit lämpliga.

Den nuvarande placeringen valdes för att avloppsreningsverket:

  • behöver ligga relativt nära centralorten
  • inte ska ligga för nära tät bebyggelse
  • kan placeras på ett sätt så att det inte blir så synligt
  • behöver ligga nära vattendrag där man kan släppa ut renat vatten.
  • behöver ligga på plats där marken är byggnadsmässigt lämplig för ett verk.

Arbete pågår

Upphandling av entreprenader för att bygga avloppsreningsverket pågår. Preliminär byggstart är satt till juni 2022.

Parallellt med avloppsreningsverksprojektet så pågår ett ledningsprojekt för vatten- och avloppsledningar. Detta pågår bland annat vid Vappa. Tidigare har ledningar lagts ner från Enköpings tätort och förbi Storskogen.


Vad byggs?

  • Avloppsreningsverk

Var?

Planområdet är beläget vid Löten, cirka 2 kilometer sydväst om Enköping.