Arkitekt­förslag

I tävlingen Europan 15 tävlar unga arktitekter. Enköpings kommun har fått åtta bidrag som ger förslag till hur Myran-området kan utvecklas.

Arkitekter har ritat på Enköpings nya entré. Flygbild över myranområdet i Enköping.

Vinnande förslag

Root city

Förslaget är att göra Myran till ett grönt, urbant område där asfaltsbelagda områden och lagerlokaler ersätts eller omvandlas för att människor ska kunna interagera med varandra och med naturen.

Tegel: hyllning till Haga tegelbruk. Hela stadsdelen kan präglas av ett sammanhållande tema i tegel.
Gröna stråk: stadsbyggnad som främjar mänsklig motion och aktivitet genom fickparker och gröna stråk med gång- och cykelbanor.
Gröna rum: grönska ska integreras över hela området. Arkitektur längs gröna stråk ska ta hänsyn till klimatet och integrera grönska utomhus, inomhus och på aktiva gröna takytor.
Smarta system: system av smarta energi-, avfalls- och kommunikationslösningar för en hållbar stad med klimatmedveten arkitektur och smarta materialval.

Vinnarlag: Dzenis Dzihic, Sverige och Staffan Svensson, Sverige.

Skiss 1 Root City

Skiss 2 Root city

Skiss 3 Root city

Andra plats i tävlingen

Painting greyfields

Grön infrastruktur möjliggör olika funktioner.

Gröna vildmarker: Ett bättre definierat gatunät för att strukturera det befintliga kaoset. En förlängning av parkernas stad tillåter den gröna vildmarken att sträcka sig in i området med gröna kilar och ge färg till platsen.
Kultur: Södra Myran nära resecentrum ska kompletteras med kultur och start-up verksamheter. Längs axeln placeras nätverk av stora publika platser med olika funktioner. Grönska som tränger sig fram in i området knyter an industri och kommersiella verksamheter med bostadsområden.
Bostäder och grönstrukturer: Nya sekundära gator möjliggör tätare struktur som gynnar bostadsområden där byggnader definierar gaturum istället för parkeringsplatser. Kommersiella verksamheter grupperas längs Salavägen och bostäder närmare grönytorna i öst. Ökad attraktivitet leder till fler besökare vilket gör investeringar i grönstruktur lönsamma på sikt. Det är inte ett nytt köpcentrum som ska lyfta Myran utan liv och attraktiva miljöer.

Skiss 1 Painting greyfields

Skiss 2 Painting greyfields

Skiss 3 Painting grey fields

Särskilt omnämnande i tävlingen

Live work innovate

Ett blandat, livligt, bekvämt och säkert område dygnet runt.

Blandade kvarter: I väst finns Salavägen med lättillgängliga kvarter för kontor, kommersiella verksamheter och bostäder.
Gröna ytor: Östra sidan har en stor grön yta som med nätverk av fickparker och gröna gränder är lämpligt för bostäder, kreativa verksamheter och utbildning. Centralt är det ombyggda Skälbygatans och Åkerbygatans offentligt rum för innovation och fritid omgivet av nya och befintliga kreativa industrier, kontor, bostäder. Bostadsområden placeras nära park- och grönmiljöer.
Hållbar miljö: Cirkulär ekonomi främjas genom samarbete mellan olika aktörer och verksamheter. Södra Myran är ett innovativt område som främjar näringsliv. En bro över järnvägen binder ihop områdena. I norr finns ett centrum för återvinning och återanvändning.

Skiss 1 Live work innovate

Skiss 2 Live work innovate

Skiss 3 Live work innovate

Övriga bidrag i tävlingen

Days of future past

Staden återgår till sina rötter med sin produktiva historia och strävar efter blandade funktioner.

Alternativa färdmedel: Från ett bilberoende område till ett område för gång, cykel och alternativa färdmedel minskar behov av parkeringsplatser. Det ska vara estetiskt tilltalande och en säker och klimatvänlig stadsmiljö.
Gatunät: Det befintliga gatunätet är kvar för att underlätta omvandling och undvika konflikter. Nya publika platser, torg och gröna punkter skapar aktivitet.
Blandad funktion i byggnader: Byggnader placeras nära fastighetsgräns för att bidra till stadsliv. Med lokaler mot det offentliga rummet, produktion mot gården och bostäder ovanpå.
Minskat buller: Visuell exponering längs E18 möter ny bebyggelse som också bidrar till minskade bullernivåer. Järnvägens barriäreffekt minskas genom placering av liknande funktioner på båda sidor järnvägen och med något landmärke.

Skiss 1 Days of future past

Skiss 3 Days of future past

Skiss 3 Days of future past

Flitiga Myran

Ett område för arbete, boende och fritid där företag kan byggas på cirkulära affärsmodeller. Områdets omvandling bygger på skifte från linjär till cirkulär ekonomi. Ett ekosystem av verksamheter drar nytta av andras flöden av material, energi och vatten.

En grön anslutning till centrum: Det befintliga gröna nätverket utökas för gång- och cykeltrafik, som samtidigt förbättrar fördröjning av dagvatten.
Järnvägszon: Ett område för etablerade företag, lokala huvudkontor, flexibla kontor och konferensområden.
Transformationszon: Privata ägare ska stimuleras att använda tomter mer effektivt, bygga om dem med verksamheter i kombination med bostäder och mer grönska.
Ett cirkulärt nav på kommunägd mark i norr: I norra delen skapas ett ”reuse center” för företag som återanvänder, reparerar ochskapar nytt. Södra delen har en "mjuk" karaktär. Här får besökare chans att lära sig i praktiken hur cirkulärekonomin kan vara nyttig för dem. Torget mitt emellan förbinder alla dessa funktioner.

Skiss 1 Flitiga Myran

Skiss 2 Flitiga myran

Skiss 3 Flitiga myran

From grey to green

Förtäta området genom att förvandla det till ett mångfunktionellt område. Att skapa en plats med ett frodigt grönt landskap med en blandning av bostäder, kommersiell och offentlig service. Nya gång- och cykelvägar genom området gör det mer tillgänglig. Tre torgytor planeras intill järnvägen, ICA Maxi och inom det nya så kallade business distrikt.

Mer gång- och cykeltrafik: gatunätet bjuder på en mångfald av olika upplevelser, minimerra fordonstrafiken och maximerra gång- och cykeltrafiken. Den gröna ryggraden genom business området skapas för olika aktiviteter, rörelse, möten och vistelse.
Varierat byggande: varierade material skapar en tilltalande entré till staden och förser området med byggnader i olika storlekar och höjder som i sin tur kan skapa en ny identitet för området. Byggnader placeras längs fastighetsgränser för att skapa tydligt gaturum och torgytor. Byggnader vetter mot söder för att få ut solenergin.

Skiss 1 From grey to green

Skiss 2 From grey to green

Skiss 3 From grey to green

Nothing burns faster than future

Förslaget visar en flexibel infrastruktur med viss frihet över typologi och urban mångfald.

Zoner för kultur, omsorg samt ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Ett aktivt stadsliv och fyra typer av grönområden.

Område 1A: främjar många små verksamheter. Utgör en mix av privat och delat utrymme som bygger på samverkan mellan stora och små, mellan entreprenörer och individer.
Område 1B: tätbebyggt längs primära gator och glesare längs sekundära gator med syfte att skapa trappliknande typologi.
Område 1C: centralt område som präglas av blandade funktioner, kommersiella lokaler, bostäder och publika funktioner, gröna parkeringar, befintliga som nya byggnader, mer parker och torgytor i olika storlekar.

Skiss 1 Nothing burns faster than future

Skiss 2 Nothing burns faster than future

Skiss 3 Nothing burns faster than future

Oikonomos

Projektet syftar till en stad som med en stabil, jämlik och cirkulär ekonomi.

Markpolitik: Kommunen bildar minsta möjliga tomter som krävs för verksamheter och behåller minst hälften av marken i kommunal ägo för att kunna påverka områdets framtida utveckling.
Grön infrastruktur: Grönska och vatten bildar en grönblå miljö. Även taken ska vara grönblå. Genomsläpplig beläggning är viktig för dagvattenhantering. Med planteringar som liknar stadens parkmiljöer på mark eller takytor får man en funktionell och vacker grönmiljö.
Trafik: En ny boulevard knyter an Drottninggatan via resecentrum med Myran. Fokus är på gående och cyklister. Fordonstrafik är bara till logistiken.

Skiss 1 Oikonomos

Skiss 2 Oikonomos

Skiss 3 Oikonomos

Läs mer

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Läs mer om de cookies vi använder och hur du hanterar dem.