Lillsidan

Mellan entrén från E18 och centrum planeras för flera helt nya bostadskvarter inom Lillsidan, med plats för runt 900 nya bostäder. Det nuvarande industriområdet ska istället ge plats för bostadshus, service och upplevelser.

Bilden visar en flygbild över området Lillsidan och hur det kan se ut med ny bebyggelse.

Lillsidan från ovan. Hur det ser ut idag och hur det kan se ut med mer bebyggelse. Foto: Aerobilder AB. Montage: Enköpings kommun

Blandad bebyggelse i centralt läge

Dagens industriområde nära stadskärnan kommer genomgå en omvandling och fyllas med bostäder - hyresrätter, bostadsrätter och radhus - i olika utseenden. I området kommer det också finnas handel, förskola och omvårdnadsboende. Stadsdelen kommer bli en brygga mellan de västra stadsdelarna och centrum.

Vi vill gå från industrikvarter till ett varierat bostadsområde och knyta ihop de västra stadsdelarna med centrum.


Ulrika Ornbrant, ordförande kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott

Hållbar stadsdel nära grönområden och kulturutbud

Stadsdelens närhet till Doktor Westerlunds gata, centrum och Gustav Adolfs plan finns det mycket goda förutsättningar att resa och röra sig hållbart med buss, cykel eller till fots. Här kommer det byggas radhus, hyresrätter, bostadsrätter, förskola och omvårdnadsboende vilket innebär möten för människor i alla åldrar och skeden av livet.

En illustration som visar bostadshus, en ica-butik, och en parkering där det finns bilar och människor.

Visionsbild: Magnolia Bostad och Liljewall Arkitekter.

Sankt Ilian 36:2 med flera (kvarteret Beckasinen)

Kvarteret Beckasinen utgör det sista kvarteret som planeras för bostäder och lokaler i anslutning till Doktor Westerlunds gata och Långgatan. Kvarterets övergång från industri till bostadskvarter föreslås ske med sex flerbostadshus med omkring 250 lägenheter och två väldimensionerade bilfria bostadsgårdar med platser för lek och vistelse.

Förslag till detaljplan för fastigheterna Sankt Ilian 36:2 med flera., kvarteret Beckasinen, har varit ute på samråd mellan 17 april och 15 maj 2023. För mer information om fortsatt detaljplaneprocess följ länken nedan.

Se förslag till detaljplan för Sankt Ilian 36:2 med flera (kvarteret Beckasinen)

illustration av flerfamiljshus

Perspektivbild från Doktor Westerlunds gata österifrån. ÅWL Arkitekter AB, Stockholm.

Bostäder, handel, förskola och omvårdnadsboende

Den nya stadsdelen kommer innehålla:

  • 900 bostäder i form av hyresrätter, bostadsrätter och radhus i olika utformning
  • Ny förskola
  • Nytt omvårdnadsboende
  • Olika former av handel, bland annat en ny ICA-butik

Relaterad information till Lillsidan